Produto Interior Bruto (PIB) municipal e comarcal


APARTADO 1. Distribución municipal do Produto Interior Bruto (PIB) da comarca

Unidade: miles de €, € por habitante


Unidade: € por habitante

Unidade: porcentaxe sobre o PIB da comarcaAPARTADO 2. Distribución sectorial do Valor Engadido Bruto (VEB) da comarca

Unidade: miles de €, porcentaxe sobre o PIB


Unidade: porcentaxe sobre o PIBAPARTADO 3. Evolución temporal das distintas magnitudes económicas a nivel comarcal

Unidade: miles de €


APARTADO 1. Distribución sectorial do Valor Engadido Bruto (VEB) do concello

Unidade: miles de €, € por habitante


Unidade: porcentaxe sobre o PIB