Datos Básicos. Sistema de contas

Contas económicas de Galicia

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2015 son provisionais e os de 2016 avance
Prezos correntes en miles de euros

A economía galega creceu un 3,09%, en termos reais, no ano 2016

En Galicia, o produto interior bruto (PIB) a prezos de mercado en 2016 estímase en 58.740 millóns de euros, un 3,36% superior ao ano 2015.

O crecemento real da economía galega (taxa de variación interanual do PIB en volume) con respecto ao 2015 sitúase no 3,09%.

Crecemento do PIB en termos reais
Porcentaxe

Fonte: IGE, INE, Eurostat
Contabilidade trimestral

Crecemento das compoñentes do PIB desde a perspectiva da demanda.
Galicia. Ano 2016

IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son avance
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

PIB desde a perspectiva da oferta e da demanda

Desde a perspectiva da oferta, é de resaltar a subida da rama dos servizos ( creceu un 3,5% en relación ao 2015) .

Atendendo á estimación do PIB dende a perspectiva da demanda, a rúbrica que experimentou maior subida con respecto ao 2015 foi a da exportación de bens e servizos (5,5% en termos reais).

Situación do emprego no 2016

A evolución do emprego, medido en termos de postos de traballo equivalentes a tempo completo, rexistrou en 2016 un aumento con respecto ao ano anterior de 18.964 postos de traballo, o que en termos relativos supón un incremento do 1,98%. Por ramas de actividade, o sector máis beneficiado foi a agricultura, gandería, silvicultura e pesca, onde se incorporaron 3.085 postos (4,62%).

O 71% dos postos de traballo equivalentes a tempo completo corresponden ao sector servizos. O peso desta rama mantívose estable no 2016 con respecto ao ano anterior.

Postos de traballo equivalentes a tempo completo. Galicia

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral
Nota: Os datos do ano 2015 son provisionais e os de 2016 avance

Estrutura do PIBpm por ramas. Galicia
Porcentaxes

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral
Nota: Os datos son avance


Crecemento do VEB en termos reais por ramas. Galicia
Porcentaxes

Fonte: IGE. Contabilidade trimestral
Nota: Os datos son avance


Evolución do PIB per cápita en paridades de poder adquisitivo(PPS) considerando a UE28=100
España e Galicia


Fonte: EUROSTAT, INE.
Nota: Datos provisionais


En termos de paridade de poder adquisitivo (PPS), o PIB por habitante en Galicia, en 2016, foi un 18,2 % inferior á media dos 28 estados da UE.Definicións, fontes e máis información

Definicións

Definicións

Descarga de datos

Compartir: