Datos Básicos. Mundo laboral

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia
Miles de persoas e porcentaxes

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

En 2016 a taxa de paro en Galicia foi do 17,2%

Galicia, no ano 2016, contaba con 1.256.100 activos, dos cales 1.040.600 estaban ocupados e 215.400 parados.

Con respecto ao ano anterior produciuse un aumento do 2,3% no número de ocupados e unha caída do 11,5% no número de parados.

En 2016 a taxa de actividade situouse no 53,5%, o mesmo valor que en 2015. A taxa de ocupación aumentou 1,2 puntos ata o 44,3% e a taxa da paro diminuíu 2,1 puntos ata acadar o 17,2%.


Evolución das taxas de actividade e paro segundo sexo. Galicia
Porcentaxes

Taxa de actividade
Taxa de paro
Fonte: IGE-INE. Padrón. Enquisa de poboación activa

Poboación ocupada segundo a situación profesional e o sexo. Galicia. Ano 2016
Miles de persoas

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

O 78,6% dos ocupados galegos son asalariados.

Dos 1.040.600 ocupados residentes en Galicia no ano 2016, o 20,6% eran traballadores por conta propia, o 78,6% asalariados e o 0,8% restante atopábase noutra situación profesional (axuda familiar, membro de cooperativa ou outra situación).

Neste ano, o 70,7% dos ocupados galegos traballan no sector servizos, o 15,6% na industria, o 6,9% na construción e o 6,9% restante na agricultura e pesca.

Con respecto ao ano 2015, o número de ocupados no sector da agricultura e a pesca aumentou un 12,1%. Na construción o número de ocupados diminuíu un 2,4%, na industria aumentou un 1,5% e no sector servizos os ocupados subiron un 2,1%.


Poboación ocupada segundo o sector de actividade e o sexo. Galicia. Ano 2016
Porcentaxes

Fonte: IGE-INE. Padrón. Enquisa de poboación activa

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o réxime. Galicia
Número e porcentaxes

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social

En 2016 o número de afiliacións á Seguridade Social aumentou un 2%

En 2016, a Seguridade Social contabilizou unha media de 953.775 afiliacións en alta laboral na Comunidade Autónoma de Galicia, o que supón un aumento de 16.361 afiliacións con respecto ao ano anterior. En termos relativos, esta subida é do 1,75%.

Por réximes, o xeral contaba en 2016 con 16.871 afiliacións máis que en 2015; unha subida do 2,53% dos traballadores. Pola súa banda, o réxime especial de autónomos perdeu 1.165 afiliacións.

O paro rexistrado diminuíu en 20.891 persoas no ano 2016

En 2016 a media anual do paro rexistrado situouse en 212.558 persoas, un 8,95% menos que no ano anterior. O 46,94% dos parados levaba máis dun ano nesta situación, o 38,72% menos de 6 meses e o 14,34% restante, entre 6 meses e un ano.

Paro rexistrado segundo a duración da demanda. Galicia
Número e porcentaxes

Fonte: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Información subministrada directamente

Custo laboral anual por traballador e sector de actividade. Galicia. Ano 2016
Euros

Fonte: INE. Encuesta anual de coste laboral.

O custo laboral bruto por traballador foi de 26.907 euros en 2016

O custo laboral por traballador en termos brutos foi de 26.907 euros no ano 2016. Se a esta cantidade se lle restan as subvencións e as deducións que se recibiron das administracións públicas obtense un custo neto de 26.718,40 euros por traballador.

Das partidas que compoñen o custo laboral bruto, o 74% destinouse a pagar soldos e salarios, o 24% a cotizacións obrigatorias á Seguridade Social e o 2% restante á satisfacción doutros custos (cotizacións voluntarias, prestacións sociais directas, indemnizacións por despedimento, gastos en formación profesional...)

O salario bruto anual situouse nos 20.195,9 euros en 2014

O salario bruto anual foi de 20.195,9 euros en 2014. Se comparamos por sexo, o salario bruto anual dos homes é 4.708,10 euros maior que o das mulleres.

Composición do salario bruto anual por sexo. Galicia. Ano 2014
Euros

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos microdatos da Encuesta de Estructura Salarial elaborada polo INE

Taxa de actividade. Galicia e provincias. Ano 2016
Porcentaxes

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

Segundo a enquisa de poboación activa (EPA), no ano 2016, o número de vivendas galegas que tiñan todos os seus membros activos no paro era de 74.400, un 10% do total de vivendas con, polo menos, un activo.


Poboación inactiva segundo a situación de inactividade. Galicia. Ano 2016
Porcentaxes

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

Asalariados segundo sexo e o tipo de contrato. Galicia. Ano 2016
Porcentaxes

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

En 2016, o 73,8% dos asalariados galegos tiñan un contrato indefinido.


Ocupados segundo sexo e o tipo de xornada. Galicia. Ano 2016
Porcentaxes

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

No ano 2016, o 86,3% dos ocupados galegos traballaron a xornada completa. Por sexos, o 6,1% dos homes tiña xornada parcial, mentres que a porcentaxe de mulleres con este tipo de xornada era do 22,1%.

Neste ano, o 19,1% dos asalariados galegos traballaban no sector público. Entre as mulleres esta porcentaxe sobe ata o 25,7%.Variación interanual do número de afiliados á Seguridade Social en alta laboral
Porcentaxes

Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.


Traballadores afectados por expedientes de regulación de emprego autorizados segundo o efecto do expediente. Galicia

Fonte: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Estatística de expedientes de regulación de emprego

Evolución do salario mínimo interprofesional. Galicia
Euros/mes

Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Composición do salario bruto anual. Galicia. Ano 2014
Porcentaxes

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos microdatos da Encuesta de Estructura Salarial elaborada polo INE

Segundo a enquisa de estrutura salarial, no ano 2014, o salario ordinario representa o 88,1% do salario bruto anual.


Salario bruto anual segundo grupo de idade. Galicia. Ano 2014
Euros

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos microdatos da Encuesta de Estructura Salarial elaborada polo INE


Definicións e máis información

Definicións

Definicións

Descarga de datos

Compartir: