Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)

Resumo de resultados 06/07/2018
Datos correspondentes a xuño de 2018

Introdución

A Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) é unha operación estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) con carácter mensual. Como indica o seu nome, a información difundida mediante esta estatística procede da explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (máis coñecido polas súas siglas BORME), atendendo para facer os cálculos á data de publicación de cada incidencia.

O obxectivo desta operación é medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información sobre os seguintes puntos:

  • As empresas creadas, as que amplían e reducen capital, e as que desembolsan dividendos pasivos.
  • Información sobre as empresas con suspensión de pagamentos e as quebras, disolucións, extincións e transformación de sociedades ocorridas no mes de estudo.
  • Información sobre o número de socios fundadores das sociedades constituídas cada mes, así como da súa distribución por sexo.

Constitucións e ampliacións

Sociedades mercantís constituídas e que amplían capital.
Galicia. Xuño de 2018

Número


Capital (en euros)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís constituídas segundo a provincia de inscrición. Galicia. Xuño de 2018
Número, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


En xuño de 2018 constituíronse en Galicia 359 sociedades mercantís. Este mes rexistráronse 29 constitucións menos que no mes anterior e 40 menos que no mes de xuño de 2017. O capital medio1 subscrito polas sociedades constituídas en xuño ascendeu a 17.427 euros por sociedade.

Por outra banda, en xuño de 2018 ampliaron o seu capital social 99 sociedades mercantís. O capital ampliado por estas sociedades ascendeu a 16,9 millóns de euros. Con respecto ao mesmo mes do ano pasado, en xuño ampliaron capital 4 sociedades menos que as rexistradas hai 12 meses.

Como en meses precedentes, en xuño as provincias da Coruña e Pontevedra rexistraron o maior número de constitucións, co 39,83% das sociedades mercantís creadas no primeiro caso e o 34,82% no segundo. O 13,09% das novas empresas constituídas fixou a súa sede na provincia de Lugo e o 12,26 na provincia de Ourense.

1O capital medio subscrito por sociedade calcúlase dividindo o capital total das sociedades constituídas/que amplían capital entre o número de sociedades constituídas/que amplían capital.

Demografía das empresas constituídas

Sociedades mercantís constituídas segundo a forma xurídica. Galicia. Xuño de 2018
Número, euros, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Case todas as empresas constituídas en xuño en Galicia adoptaron a forma de sociedades de responsabilidade limitada (98,3%). O capital medio subscrito por este tipo de sociedades foi de 17.699 euros por empresa.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

O 27,6% das empresas creadas en xuño pertencen á rama do comercio. As seguintes actividades en importancia son a hostalaría (12,0%) e a construción e as actividades profesionais (9,2%).

A presenza do sexo masculino segue a ser maioritaria na creación de empresas, como en meses precedentes: 341 socios (o 74,13% do total) fronte a 119 socias (25,87%) en xuño de 2018.

Ademais, as sociedades mercantís creadas en Galicia adoitan estar compostas por un número de socios moi pequeno, limitado nunha porcentaxe moi elevada das constitucións a unha soa persoa. De feito, en xuño, o 74,9% das sociedades constituídas foron creadas por un único socio fundador e o 20,1% por dous socios.Distribución dos socios fundadores das sociedades mercantís constituídas segundo o sexo. Galicia. Xuño de 2018
Persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Disolucións, reducións de capital e transformación de sociedades

Sociedades mercantís disoltas e que reducen capital. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís con escisións, fusións ou en concurso de acredores. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

En xuño de 2018 disolvéronse 81 sociedades mercantís en Galicia, 9 máis que en maio de 2018. Con respecto ao acontecido hai un ano, o número de disolucións diminuíu en dez unidades. Vinte e tres empresas reduciron o seu capital social en xuño. Este mes rexistraronse tres procesos de fusión e ningún de escisión.

O mes de xuño pechou con vinte e nove sociedades afectadas por concurso de acredores. Con respecto ao acontecido hai un ano, en xuño de 2017 había cinco sociedades menos afectadas por esta situación que en xuño de 2018.

Distribución das constitucións por concellos

Sociedades mercantís constituídas segundo o concello de inscrición
Dende xullo de 2017 a xuño de 2018

Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compartir: