Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)

Resumo de resultados 05/01/2018
Datos correspondentes a decembro de 2017

Introdución

A Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) é unha operación estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) con carácter mensual. Como indica o seu nome, a información difundida mediante esta estatística procede da explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (máis coñecido polas súas siglas BORME), atendendo para facer os cálculos á data de publicación de cada incidencia.

O obxectivo desta operación é medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información sobre os seguintes puntos:

  • As empresas creadas, as que amplían e reducen capital, e as que desembolsan dividendos pasivos.
  • Información sobre as empresas con suspensión de pagamentos e as quebras, disolucións, extincións e transformación de sociedades ocorridas no mes de estudo.
  • Información sobre o número de socios fundadores das sociedades constituídas cada mes, así como da súa distribución por sexo.

Constitucións e ampliacións

Sociedades mercantís constituídas e que amplían capital.
Galicia. Decembro de 2017

Número


Capital (en euros)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís constituídas segundo a provincia de inscrición. Galicia. Decembro de 2017
Número, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


En decembro de 2017 constituíronse en Galicia 290 sociedades mercantís. Este mes rexistráronse 10 constitucións menos que no mes anterior e 13 menos que no mes de decembro de 2016. O capital medio1 subscrito polas sociedades constituídas en decembro ascendeu a 26.127 euros por sociedade.

Por outra banda, en decembro de 2017 ampliaron o seu capital social 80 sociedades mercantís. O capital ampliado por estas sociedades ascendeu a 28,44 millóns de euros. Con respecto ao mesmo mes do ano pasado, en decembro ampliaron capital 22 sociedades menos que as rexistradas hai 12 meses.

Como en meses precedentes, en decembro as provincias da Coruña e Pontevedra rexistraron o maior número de constitucións, co 43,10% das sociedades mercantís creadas no primeiro caso e o 38,62% no segundo. O 9,66% das novas empresas constituídas fixou a súa sede na provincia de Ourense e o 8,62% restante en Lugo.

1O capital medio subscrito por sociedade calcúlase dividindo o capital total das sociedades constituídas/que amplían capital entre o número de sociedades constituídas/que amplían capital.

Demografía das empresas constituídas

Sociedades mercantís constituídas segundo a forma xurídica. Galicia. Decembro de 2017
Número, euros, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Case todas as empresas constituídas en decembro en Galicia adoptaron a forma de sociedades de responsabilidade limitada (o 98,6%). O capital medio subscrito por este tipo de sociedades foi de 26.052 euros por empresa.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

O 29,3% das empresas creadas en decembro pertencen á rama do comercio. As seguintes actividades en importancia son a hostalaría (12,8%) e as actividades inmobiliarias, financeiras e de seguros (10,3%).

A presenza do sexo masculino segue a ser maioritaria na creación de empresas, como en meses precedentes: 289 socios (o 76,66% do total) fronte a 88 socias (23,34%) en decembro de 2017.

Ademais, as sociedades mercantís creadas en Galicia adoitan estar compostas por un número de socios moi pequeno, limitado nunha porcentaxe moi elevada das constitucións a unha soa persoa. De feito, en decembro, o 72,1% das sociedades constituídas foron creadas por un único socio fundador e o 23,1% por dous socios.Distribución dos socios fundadores das sociedades mercantís constituídas segundo o sexo. Galicia. Decembro de 2017
Persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Disolucións, reducións de capital e transformación de sociedades

Sociedades mercantís disoltas e que reducen capital. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís con escisións, fusións ou en concurso de acredores. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

En decembro de 2017 disolvéronse 112 sociedades mercantís en Galicia, 3 máis que en novembro de 2017. Con respecto ao acontecido hai un ano, o número de disolucións diminuíu en 33 unidades. Trece empresas reduciron o seu capital social en decembro. Este mes rexistráronse sete procesos de fusión e ningún de escisión.

O mes de decembro pechou con 22 sociedades afectadas por concurso de acredores. Con respecto ao acontecido hai un ano, en decembro de 2016 había catro sociedades menos afectadas por esta situación que en decembro de 2017.

Distribución das constitucións por concellos

Sociedades mercantís constituídas segundo o concello de inscrición
Dende xaneiro de 2017 a decembro de 2017

Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compartir: