Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)

Resumo de resultados 05/10/2018
Datos correspondentes a setembro de 2018

Introdución

A Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) é unha operación estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) con carácter mensual. Como indica o seu nome, a información difundida mediante esta estatística procede da explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (máis coñecido polas súas siglas BORME), atendendo para facer os cálculos á data de publicación de cada incidencia.

O obxectivo desta operación é medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información sobre os seguintes puntos:

  • As empresas creadas, as que amplían e reducen capital, e as que desembolsan dividendos pasivos.
  • Información sobre as empresas en situación concursal e as quebras, disolucións, extincións e transformación de sociedades ocorridas no mes de estudo.
  • Información sobre o número de socios fundadores das sociedades constituídas cada mes, así como da súa distribución por sexo.

Constitucións e ampliacións

Sociedades mercantís constituídas e que amplían capital.
Galicia. Setembro de 2018

Número


Capital (en euros)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís constituídas segundo a provincia de inscrición. Galicia. Setembro de 2018
Número, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


En setembro de 2018 constituíronse en Galicia 262 sociedades mercantís. Este mes rexistráronse 17 constitucións máis que no mes anterior e o mesmo número que no mes de setembro de 2017. O capital medio1 subscrito polas sociedades constituídas en setembro ascendeu a 306.208,20 euros por sociedade.

Por outra banda, en setembro de 2018 ampliaron o seu capital social 70 sociedades mercantís. O capital ampliado por estas sociedades ascendeu a 19,76 millóns de euros. Con respecto ao mesmo mes do ano pasado, en setembro ampliaron capital 34 sociedades menos que as rexistradas hai 12 meses.

Como en meses precedentes, en setembro as provincias da Coruña e Pontevedra rexistraron o maior número de constitucións, co 40,46% das sociedades mercantís creadas no primeiro caso e o 41,60% no segundo. O 9,16% das novas empresas constituídas fixou a súa sede na provincia de Lugo e o 8,78% na provincia de Ourense.

1O capital medio subscrito por sociedade calcúlase dividindo o capital total das sociedades constituídas/que amplían capital entre o número de sociedades constituídas/que amplían capital.

Demografía das empresas constituídas

Sociedades mercantís constituídas segundo a forma xurídica. Galicia. Setembro de 2018

Número, euros

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Case todas as empresas constituídas en setembro en Galicia adoptaron a forma de sociedades de responsabilidade limitada (98,47%). O capital medio subscrito por este tipo de sociedades foi de 310.432,36 euros por empresa.

Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

O 22,1% das empresas creadas en setembro pertencen á rama do comercio. As seguintes actividades en importancia son as actividades inmobiliarias, financeiras e de seguros (17,6%) e a construción (14,5%).

A presenza do sexo masculino segue a ser maioritaria na creación de empresas, como en meses precedentes: 230 socios (o 70,34% do total) fronte a 97 socias (29,66%) en setembro de 2018.

Ademais, as sociedades mercantís creadas en Galicia adoitan estar compostas por un número de socios moi pequeno, limitado nunha porcentaxe moi elevada das constitucións a unha soa persoa. De feito, en setembro, o 76,72% das sociedades constituídas foron creadas por un único socio fundador e o 18,70% por dous socios.Distribución dos socios fundadores das sociedades mercantís constituídas segundo o sexo. Galicia. Setembro de 2018
Persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Disolucións, reducións de capital e transformación de sociedades

Sociedades mercantís disoltas e que reducen capital. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís con escisións, fusións ou en situación concursal. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

En setembro de 2018 disolvéronse 50 sociedades mercantís en Galicia, 16 menos que en agosto de 2018. Con respecto ao acontecido hai un ano, o número de disolucións diminuíu en 14 unidades. Dez empresas reduciron o seu capital social en setembro. Este mes rexistráronse 5 procesos de fusión e un proceso de escisión.

O mes de setembro pechou con 8 sociedades afectadas por concurso de acredores. Con respecto ao acontecido hai un ano, en setembro de 2017 había 6 sociedades menos afectadas por esta situación que en setembro de 2018.

Distribución das constitucións por concellos

Sociedades mercantís constituídas segundo o concello de inscrición
Dende outubro de 2017 a setembro de 2018

Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compartir: