Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)

Resumo de resultados 06/04/2018
Datos correspondentes a marzo de 2018

Introdución

A Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) é unha operación estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) con carácter mensual. Como indica o seu nome, a información difundida mediante esta estatística procede da explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (máis coñecido polas súas siglas BORME), atendendo para facer os cálculos á data de publicación de cada incidencia.

O obxectivo desta operación é medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información sobre os seguintes puntos:

  • As empresas creadas, as que amplían e reducen capital, e as que desembolsan dividendos pasivos.
  • Información sobre as empresas con suspensión de pagamentos e as quebras, disolucións, extincións e transformación de sociedades ocorridas no mes de estudo.
  • Información sobre o número de socios fundadores das sociedades constituídas cada mes, así como da súa distribución por sexo.

Constitucións e ampliacións

Sociedades mercantís constituídas e que amplían capital.
Galicia. Marzo de 2018

Número


Capital (en euros)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís constituídas segundo a provincia de inscrición. Galicia. Marzo de 2018
Número, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


En marzo de 2018 constituíronse en Galicia 397 sociedades mercantís. Este mes rexistráronse 3 constitucións máis que no mes anterior e 41 menos que no mes de marzo de 2017. O capital medio1 subscrito polas sociedades constituídas en marzo ascendeu a 66.626 euros por sociedade.

Por outra banda, en marzo de 2018 ampliaron o seu capital social 111 sociedades mercantís. O capital ampliado por estas sociedades ascendeu a 395,36 millóns de euros. Con respecto ao mesmo mes do ano pasado, en marzo ampliaron capital 6 sociedades menos que as rexistradas hai 12 meses.

Como en meses precedentes, en marzo as provincias da Coruña e Pontevedra rexistraron o maior número de constitucións, co 40,81% das sociedades mercantís creadas no primeiro caso e o 33,25% no segundo. O 13,60% das novas empresas constituídas fixou a súa sede na provincia de Ourense e o 12,34 na provincia de Lugo.

1O capital medio subscrito por sociedade calcúlase dividindo o capital total das sociedades constituídas/que amplían capital entre o número de sociedades constituídas/que amplían capital.

Demografía das empresas constituídas

Sociedades mercantís constituídas segundo a forma xurídica. Galicia. Marzo de 2018
Número, euros, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Case todas as empresas constituídas en marzo en Galicia adoptaron a forma de sociedades de responsabilidade limitada (o 99,5%). O capital medio subscrito por este tipo de sociedades foi de 66.810 euros por empresa.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

O 25,7% das empresas creadas en marzo pertencen á rama do comercio. As seguintes actividades en importancia son a hostalaría (12,8%) e a industria e enerxía (10,8%).

A presenza do sexo masculino segue a ser maioritaria na creación de empresas, como en meses precedentes: 361 socios (o 73,52% do total) fronte a 130 socias (26,48%) en marzo de 2018.

Ademais, as sociedades mercantís creadas en Galicia adoitan estar compostas por un número de socios moi pequeno, limitado nunha porcentaxe moi elevada das constitucións a unha soa persoa. De feito, en marzo, o 76,3% das sociedades constituídas foron creadas por un único socio fundador e o 20,2% por dous socios.Distribución dos socios fundadores das sociedades mercantís constituídas segundo o sexo. Galicia. Marzo de 2018
Persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Disolucións, reducións de capital e transformación de sociedades

Sociedades mercantís disoltas e que reducen capital. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís con escisións, fusións ou en concurso de acredores. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

En marzo de 2018 disolvéronse 109 sociedades mercantís en Galicia, 109 menos que en febreiro de 2018. Con respecto ao acontecido hai un ano, o número de disolucións diminuíu en dezasete unidades. Vinte e unha empresas reduciron o seu capital social en marzo. Este mes rexistráronse cinco procesos de fusión e catro de escisión.

O mes de marzo pechou con 6 sociedades afectadas por concurso de acredores. Con respecto ao acontecido hai un ano, en marzo de 2017 había vinte e dúas sociedades máis afectadas por esta situación que en marzo de 2018.

Distribución das constitucións por concellos

Sociedades mercantís constituídas segundo o concello de inscrición
Dende abril de 2017 a marzo de 2018

Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compartir: