Enquisa de poboación activa (EPA)

Resumo de resultados 28/04/2016
Datos correspondentes ao primeiro trimestre de 2016

Introdución

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo da ampliación da mostra é permitir a análise da poboación galega, en relación coa actividade económica, cunha maior desagregación do que se viña facendo ata o momento. Como resultado deste convenio, a partir do terceiro trimestre de 2009 incorpórase á operación a mostra adicional recollida polo IGE, utilizando idéntica metodoloxía e o mesmo sistema de traballo de campo que o INE.

A finalidade principal da EPA é coñecer a actividade económica no relativo ao seu compoñente humano. Está orientada a dar datos das principais categorías poboacionais en relación co mercado de traballo (ocupados, parados, activos e inactivos) e a obter clasificacións destas categorías segundo diversas características. Tamén posibilita confeccionar series temporais homoxéneas de resultados.

Activos

No primeiro trimestre de 2016 a poboación galega de 16 ou máis anos situouse en 2.351.100 persoas, das cales 1.249.000 clasifícanse como activas, o que sitúa a taxa de actividade no 53,1%. Con respecto ao trimestre anterior, o número de activos diminúe en 6.200 persoas e a taxa de actividade dúas décimas.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2015, o número de activos diminúe en 14.200 persoas e a taxa de actividade faino en catro décimas.

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Primeiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Por sexo, a taxa de actividade masculina baixa catro décimas con respecto ao cuarto trimestre de 2015 e sitúase no 57,8%. A taxa de actividade feminina cae unha décima e acada o 48,8%.

Taxas de actividade segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2016
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación activa segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Ocupados

A ocupación diminúe en 11.400 persoas no primeiro trimestre de 2016 respecto á cifra do trimestre anterior e sitúase en 1.021.100 ocupados. A taxa de ocupación cae cinco décimas neste trimestre ata o 43,4%.

Nos últimos doce meses o número de ocupados aumentou en 33.600 persoas, o que supón unha suba do 3,4% en termos relativos.

Por sexo, neste trimestre baixa a ocupación masculina e a feminina: o número de ocupados varóns diminúe en 8.200 persoas respecto ao cuarto trimestre do ano 2015 e a ocupación das mulleres baixa en 3.200 persoas. En termos de taxas de ocupación, isto tradúcese nunha caída da taxa de ocupación masculina de sete décimas e de dúas décimas na feminina.

Con respecto ao primeiro trimestre do ano 2015, o número de homes ocupados aumenta en 13.900 persoas (un 2,7%), mentres que o de mulleres ocupadas faino nun 4,2%.

Taxas de ocupación segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2016
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación ocupada segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Atendendo aos sectores de actividade económica (segundo a CNAE 2009), o número de ocupados nos servizos baixa en 9.200 persoas no trimestre e sitúase en 723.200 persoas. A construción perde 1.900 empregos con respecto ao trimestre anterior e a industria 1.400. Por outra banda, aumenta a ocupación no sector primario (1.100 persoas)

Con respecto ao mesmo trimestre do ano 2015, o número de ocupados aumenta en todos os sectores de actividade. A ocupación na agricultura e pesca medra un 5,7%, na construción un 3,8% e na industria e no sector servizos un 3,2%.

Poboación ocupada segundo sectores de actividade. Galicia. Primeiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Asalariados

En Galicia había 797.600 asalariados no primeiro trimestre de 2016, 598.300 con contrato indefinido e os 199.300 restantes con contrato temporal. Con respecto ao trimestre anterior rexístranse 6.900 asalariados menos con contrato indefinido, o que supón unha diminución do 1,1%. O número de asalariados suxeitos a un contrato temporal baixa en 7.800 persoas (o que supón, en termos relativos, unha caída do 3,8% con respecto ao cuarto trimestre de 2015). No que respecta á variación interanual, os asalariados con contrato indefinido subiron un 1,1% e os asalariados con contrato temporal un 9,2%.

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de asalariados con contrato temporal sobre o total de asalariados, diminúe 5 décimas neste trimestre, ata situarse no 25%.

Poboación asalariada segundo tipo de contrato. Galicia. Primeiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Parados

No primeiro trimestre de 2016 en Galicia había 227.900 persoas en paro, 5.200 máis que no trimestre anterior. A taxa de paro aumenta 5 décimas ata o 18,2%.

Con respecto ao primeiro trimestre do ano 2015, o número de parados baixa en 47.800 persoas (un 17,3%) e a taxa de paro 3,6 puntos.

Por sexo, con respecto ao trimestre anterior, aumenta o paro masculino e o feminino: o número total de homes parados sitúase en 114.600 persoas (3.300 máis que hai tres meses) e o de mulleres é de 113.300 persoas (1.900 máis). A taxa de paro masculina aumenta, en consecuencia, 6 décimas e a feminina 3 décimas, situándose a primeira no 17,6% e a segunda no 18,9%.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino diminúe en 28.300 persoas (un 19,8% menos), e entre o feminino en 19.500 persoas (un 14,7% menos que hai un ano).

Taxas de paro segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2016
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación parada segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fogares

No primeiro trimestre de 2016, o número de fogares nos que todos os seus membros activos están en paro aumenta en 5.100 unidades e sitúase en 80.200. Respecto ao primeiro trimestre de 2015 esta tipoloxía de fogares cae un 15,5%.

Pola súa banda, o número de fogares nos que todos os seus membros activos son ocupados baixa en 6.700 unidades. O número de fogares nesta situación é de 548.800. En relación co mesmo trimestre do ano anterior hai 31.000 fogares máis nesta situación, o que supón unha suba do 6% en termos relativos.

Vivendas segundo a tipoloxía de actividade. Galicia. Primeiro trimestre de 2016
Miles de vivendas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación xuvenil

Dos 330.200 mozos galegos de entre 16 e 29 anos, 117.300 (o 35,5%) están ocupados, 53.700 (o 16,3%) parados e os 159.200 (o 48,2%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 35,5% no primeiro trimestre de 2016. Con respecto ao trimestre anterior aumenta 6 décimas e con respecto ao mesmo trimestre do ano 2015 medra 2,7 puntos.

A taxa de paro xuvenil baixou durante o trimestre 7 décimas ata situarse no 31,4%. En comparación co primeiro trimestre de 2015 diminuíu 5,8 puntos.

Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 a 29 anos. Galicia. Primeiro trimestre de 2016
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación de 16 a 29 anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Primeiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

No primeiro trimestre de 2016, o 76,2% dos ocupados de entre 16 e 29 anos ten xornada completa. Con respecto ao cuarto trimestre de 2015, aumenta o número de mozos ocupados a xornada completa (un 2,1%) pero diminúe o de mozos ocupados a xornada parcial (un 1,8%). Con respecto ao primeiro trimestre de 2015 prodúcese unha suba do 8,8% nos mozos ocupados a xornada completa e unha caída do 4,1% para os que teñen xornada parcial.

Poboación ocupada de 16 a 29 anos segundo o tipo de xornada. Galicia. Primeiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Dos 101.900 asalariados existentes neste trimestre de entre 16 e 29 anos, o 40,1% está vinculado á empresa por medio dun contrato indefinido. O número de mozos con contrato indefinido aumentou un 0,7% respecto ao trimestre anterior e un 4,9% respecto ao mesmo trimestre do ano anterior. O número de mozos asalariados con contrato temporal medrou un 2% respecto ao trimestre pasado e un 5,7% respecto ao mesmo período de 2015.

A taxa de temporalidade para o colectivo dos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos sitúase no 59,8%.

Poboación asalariada de 16 a 29 anos segundo a duración do contrato. Galicia. Primeiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Grandes concellos

Se comparamos os datos dos sete grandes municipios galegos, observamos que Santiago e Lugo son os que presentan as maiores taxas de ocupación (53,1% e 51,4%, respectivamente) no primeiro trimestre de 2016. Ferrol é o concello coa menor taxa de ocupación (32,7%) e con maior taxa de paro (27,6%).

Poboación segundo a relación coa actividade económica. Grandes municipios galegos. Primeiro trimestre de 2015
Miles de persoas

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Taxas de actividade, ocupación e paro. Grandes municipios galegos. Primeiro trimestre de 2016
Porcentaxes

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compartir: