Enquisa de poboación activa (EPA)

Resumo de resultados 27/10/2016
Datos correspondentes ao terceiro trimestre de 2016

Introdución

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo da ampliación da mostra é permitir a análise da poboación galega, en relación coa actividade económica, cunha maior desagregación do que se viña facendo ata o momento. Como resultado deste convenio, a partir do terceiro trimestre de 2009 incorpórase á operación a mostra adicional recollida polo IGE, utilizando idéntica metodoloxía e o mesmo sistema de traballo de campo que o INE.

A finalidade principal da EPA é coñecer a actividade económica no relativo ao seu compoñente humano. Está orientada a dar datos das principais categorías poboacionais en relación co mercado de traballo (ocupados, parados, activos e inactivos) e a obter clasificacións destas categorías segundo diversas características. Tamén posibilita confeccionar series temporais homoxéneas de resultados.

Activos

No terceiro trimestre de 2016 a poboación galega de 16 ou máis anos situouse en 2.349.300 persoas, das cales 1.264.600 clasifícanse como activas, o que sitúa a taxa de actividade no 53,8%. Con respecto ao trimestre anterior, o número de activos aumenta en 7.700 persoas e a taxa de actividade tres décimas.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2015, o número de activos aumenta en 2.700 persoas e a taxa de actividade increméntase tres décimas.

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Terceiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Por sexo, a taxa de actividade masculina aumenta catro décimas con respecto ao segundo trimestre de 2016 e sitúase no 59%. A taxa de actividade feminina aumenta dúas décimas e acada o 49%.

Taxas de actividade segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2016
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación activa segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Ocupados

A ocupación aumenta en 23.900 persoas no terceiro trimestre de 2016 respecto á cifra do trimestre anterior e sitúase en 1.057.900 persoas ocupadas. A taxa de ocupación aumenta un punto porcentual neste trimestre, ata o 45%.

Nos últimos doce meses o número de ocupados aumentou en 18.900 persoas, o que supón unha suba do 1,8% en termos relativos.

Por sexo, neste trimestre aumenta tanto a ocupación masculina como a feminina: o número de ocupados varóns aumenta en 13.900 persoas respecto ao segundo trimestre do ano 2016 e a ocupación das mulleres aumenta en 10.000 persoas. En termos de taxas, isto tradúcese nunha subida da taxa de ocupación masculina de 1,3 puntos e de oito décimas na feminina.

Con respecto ao terceiro trimestre do ano 2015, o número de homes ocupados aumenta en 7.300 persoas (un 1,3%), mentres que o de mulleres ocupadas faino nun 2,4%.

Taxas de ocupación segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2016
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación ocupada segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Atendendo aos sectores de actividade económica (segundo a CNAE 2009), o número de ocupados nos servizos aumenta en 10.100 persoas no trimestre e sitúase en 746.300 persoas. O sector primario aumenta en 5.500 empregos con respecto ao trimestre anterior e a industria 8.200. A ocupación na construción, pola súa banda, non varía con respecto ao segundo trimestre do ano 2016.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2015, a ocupación na agricultura e pesca medra un 13,1%, na industria un 1,3% e nos servizos un 1,2%; pola contra, no sector da construción a ocupación diminúe un 1,1% entre o terceiro trimestre de 2015 e o actual.

Poboación ocupada segundo sectores de actividade. Galicia. Terceiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Asalariados

En Galicia había 837.900 asalariados no terceiro trimestre de 2016, 608.300 con contrato indefinido e os 229.600 restantes con contrato temporal. Con respecto ao trimestre anterior rexístranse 6.300 asalariados máis con contrato indefinido, o que supón un aumento do 1%. O número de asalariados suxeitos a un contrato temporal aumenta en 20.700 persoas (o que supón, en termos relativos, unha subida do 9,9% con respecto ao segundo trimestre de 2016). No que respecta á variación interanual, os asalariados con contrato indefinido aumentaron un 2,1% e os asalariados con contrato temporal un 1,7%.

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de asalariados con contrato temporal sobre o total de asalariados, aumenta 1,6 puntos neste trimestre, ata situarse no 27,4%.

Poboación asalariada segundo tipo de contrato. Galicia. Terceiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Parados

No terceiro trimestre de 2016 en Galicia había 206.700 persoas en paro, 16.200 menos que no trimestre anterior. A taxa de paro diminúe 1,4 puntos ata o 16,3%.

Con respecto ao terceiro trimestre do ano 2015, o número de parados e paradas baixa en 16.100 persoas (un 7,2%) e a taxa de paro 1,4 puntos.

Por sexo, con respecto ao trimestre anterior, diminúe tanto o paro masculino coma o feminino: o número total de homes parados sitúase en 104.300 persoas (9.400 menos que hai tres meses) e o de mulleres é de 102.500 persoas (6.800 mulleres menos en paro). A taxa de paro masculina diminúe, en consecuencia, 1,5 puntos porcentuais e a feminina 1,2 puntos, situándose a primeira no 15,7% e a segunda no 17,1%.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino diminúe en 6.300 persoas (un 5,7% menos), e o volume de paradas en 9.800 persoas (un 8,7% menos que hai un ano).

Taxas de paro segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2016
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación parada segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fogares

No terceiro trimestre de 2016, o número de fogares nos que todos os seus membros activos están en paro diminúe en 3.600 unidades e sitúase en 72.100. Respecto ao terceiro trimestre de 2015 esta tipoloxía de fogares cae un 1,4%.

Pola súa banda, o número de fogares nos que todos os seus membros activos son ocupados aumenta en 13.500 unidades. O número de fogares nesta situación é de 570.100. En relación co mesmo trimestre do ano anterior hai 16.300 fogares máis nesta situación, o que supón unha suba do 2,9% en termos relativos.

Vivendas segundo a tipoloxía de actividade. Galicia. Terceiro trimestre de 2016
Miles de vivendas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación xuvenil

Dos 326.800 mozos galegos de entre 16 e 29 anos, 126.600 (o 38,7%) están ocupados, 49.000 (o 15%) parados e os 151.200 (o 46,3%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 38,7% no terceiro trimestre de 2016. Con respecto ao trimestre anterior aumenta 4 puntos e con respecto ao mesmo trimestre do ano 2015 medra 5 décimas.

A taxa de paro xuvenil diminúe durante o trimestre 5,6 puntos ata situarse no 27,9%. En comparación co terceiro trimestre de 2015 diminuíu 1,7 puntos.

Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 a 29 anos. Galicia. Terceiro trimestre de 2016
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación de 16 a 29 anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Terceiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

No terceiro trimestre de 2016, o 77,6% dos ocupados de entre 16 e 29 anos ten xornada completa. Con respecto ao segundo trimestre de 2016, aumenta tanto o número de mozos ocupados a xornada completa (un 13,3%) coma o de mozos ocupados a xornada parcial (un 4,4%). Con respecto ao terceiro trimestre de 2015 prodúcese unha suba do 0,9% nos mozos ocupados a xornada completa e unha caída do 8,4% para os que teñen xornada parcial.

Poboación ocupada de 16 a 29 anos segundo o tipo de xornada. Galicia. Terceiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Dos 114.900 asalariados existentes neste trimestre de entre 16 e 29 anos, o 36,6% está vinculado á empresa por medio dun contrato indefinido. O número de mozos con contrato indefinido aumentou un 3,2% respecto ao trimestre anterior e un 2,2% respecto ao mesmo trimestre do ano anterior. O número de mozos asalariados con contrato temporal medrou un 19,3% respecto ao trimestre pasado e un 4,1% respecto ao mesmo período de 2015.

A taxa de temporalidade para o colectivo dos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos sitúase no 63,4%.

Poboación asalariada de 16 a 29 anos segundo a duración do contrato. Galicia. Terceiro trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Grandes concellos

Se comparamos os datos dos sete grandes municipios galegos, observamos que Santiago e Lugo son os que presentan as maiores taxas de ocupación (53,5% e 52,7%, respectivamente) no terceiro trimestre de 2016. Ferrol é o concello coa menor taxa de ocupación (30,5%) e con maior taxa de paro (27,8%).

Poboación segundo a relación coa actividade económica. Grandes municipios galegos. Terceiro trimestre de 2015
Miles de persoas

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Taxas de actividade, ocupación e paro. Grandes municipios galegos. Terceiro trimestre de 2016
Porcentaxes

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compartir: