Enquisa de poboación activa (EPA)

Resumo de resultados 28/07/2016
Datos correspondentes ao segundo trimestre de 2016

Introdución

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo da ampliación da mostra é permitir a análise da poboación galega, en relación coa actividade económica, cunha maior desagregación do que se viña facendo ata o momento. Como resultado deste convenio, a partir do terceiro trimestre de 2009 incorpórase á operación a mostra adicional recollida polo IGE, utilizando idéntica metodoloxía e o mesmo sistema de traballo de campo que o INE.

A finalidade principal da EPA é coñecer a actividade económica no relativo ao seu compoñente humano. Está orientada a dar datos das principais categorías poboacionais en relación co mercado de traballo (ocupados, parados, activos e inactivos) e a obter clasificacións destas categorías segundo diversas características. Tamén posibilita confeccionar series temporais homoxéneas de resultados.

Activos

No segundo trimestre de 2016 a poboación galega de 16 ou máis anos situouse en 2.349.500 persoas, das cales 1.256.900 clasifícanse como activas, o que sitúa a taxa de actividade no 53,5%. Con respecto ao trimestre anterior, o número de activos aumenta en 7.900 persoas e a taxa de actividade catro décimas.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2015, o número de activos diminúe en 5.500 persoas e a taxa de actividade mantense igual.

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Segundo trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Por sexo, a taxa de actividade masculina aumenta oito décimas con respecto ao primeiro trimestre de 2016 e sitúase no 58,6%. A taxa de actividade feminina mantense e acada o 48,8%.

Taxas de actividade segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2016
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación activa segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Ocupados

A ocupación aumenta en 12.900 persoas no segundo trimestre de 2016 respecto á cifra do trimestre anterior e sitúase en 1.034.000 ocupados. A taxa de ocupación aumenta seis décimas neste trimestre ata o 44%.

Nos últimos doce meses o número de ocupados aumentou en 24.100 persoas, o que supón unha suba do 2,4% en termos relativos.

Por sexo, neste trimestre aumenta a ocupación masculina e a feminina: o número de ocupados varóns aumenta en 9.700 persoas respecto ao primeiro trimestre do ano 2016 e a ocupación das mulleres aumenta en 3.200 persoas. En termos de taxas de ocupación, isto tradúcese nunha subida da taxa de ocupación masculina de nove décimas e de tres décimas na feminina.

Con respecto ao segundo trimestre do ano 2015, o número de homes ocupados aumenta en 12.400 persoas (un 2,3%), mentres que o de mulleres ocupadas faino nun 2,5%.

Taxas de ocupación segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2016
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación ocupada segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Atendendo aos sectores de actividade económica (segundo a CNAE 2009), o número de ocupados nos servizos aumenta en 13.000 persoas no trimestre e sitúase en 736.200 persoas. O sector primario aumenta 1.300 empregos con respecto ao trimestre anterior e a industria 100. Por outra banda, diminúe a ocupación no sector da construción (1.500 persoas)

Con respecto ao mesmo trimestre do ano 2015. A ocupación na agricultura e pesca medra un 11,1%, nos servizos un 3,5%, mentres que na industria e na construción diminúe un 2,4% e un 4,9% respectivamente.

Poboación ocupada segundo sectores de actividade. Galicia. Segundo trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Asalariados

En Galicia había 810.900 asalariados no segundo trimestre de 2016, 602.000 con contrato indefinido e os 208.900 restantes con contrato temporal. Con respecto ao trimestre anterior rexístranse 3.700 asalariados máis con contrato indefinido, o que supón un aumento do 0,6%. O número de asalariados suxeitos a un contrato temporal aumenta en 9.600 persoas (o que supón, en termos relativos, unha subida do 4,8% con respecto ao primeiro trimestre de 2016). No que respecta á variación interanual, os asalariados con contrato indefinido subiron un 1,2% e os asalariados con contrato temporal un 5,2%.

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de asalariados con contrato temporal sobre o total de asalariados, aumenta 8 décimas neste trimestre, ata situarse no 25,8%.

Poboación asalariada segundo tipo de contrato. Galicia. Segundo trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Parados

No segundo trimestre de 2016 en Galicia había 222.900 persoas en paro, 5.000 menos que no trimestre anterior. A taxa de paro diminúe 5 décimas ata o 17,7%.

Con respecto ao segundo trimestre do ano 2015, o número de parados baixa en 29.600 persoas (un 11,7%) e a taxa de paro 2,3 puntos.

Por sexo, con respecto ao trimestre anterior, diminúe o paro masculino e o feminino: o número total de homes parados sitúase en 113.700 persoas (900 menos que hai tres meses) e o de mulleres é de 109.300 persoas (4.000 menos). A taxa de paro masculina diminúe, en consecuencia, 4 décimas e a feminina 6 décimas, situándose a primeira no 17,2% e a segunda no 18,3%.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino diminúe en 15.100 persoas (un 11,7% menos), e entre o feminino en 14.400 persoas (un 11,6% menos que hai un ano).

Taxas de paro segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2016
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación parada segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fogares

No segundo trimestre de 2016, o número de fogares nos que todos os seus membros activos están en paro diminúe en 4.500 unidades e sitúase en 75.700. Respecto ao segundo trimestre de 2015 esta tipoloxía de fogares cae un 12,6%.

Pola súa banda, o número de fogares nos que todos os seus membros activos son ocupados aumenta en 7.800 unidades. O número de fogares nesta situación é de 556.600. En relación co mesmo trimestre do ano anterior hai 23.100 fogares máis nesta situación, o que supón unha suba do 4,3% en termos relativos.

Vivendas segundo a tipoloxía de actividade. Galicia. Segundo trimestre de 2016
Miles de vivendas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación xuvenil

Dos 328.400 mozos galegos de entre 16 e 29 anos, 113.800 (o 34,7%) están ocupados, 57.200 (o 17,4%) parados e os 157.400 (o 47,9%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 34,7% no segundo trimestre de 2016. Con respecto ao trimestre anterior diminúe 8 décimas e con respecto ao mesmo trimestre do ano 2015 medra 6 décimas.

A taxa de paro xuvenil aumenta durante o trimestre 2,1 puntos ata situarse no 33,5%. En comparación co segundo trimestre de 2015 diminuíu 8 décimas.

Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 a 29 anos. Galicia. Segundo trimestre de 2016
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación de 16 a 29 anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Segundo trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

No segundo trimestre de 2016, o 76,2% dos ocupados de entre 16 e 29 anos ten xornada completa. Con respecto ao primeiro trimestre de 2016, diminúe o número de mozos ocupados a xornada completa (un 3%) e o de mozos ocupados a xornada parcial (un 3,2%). Con respecto ao segundo trimestre de 2015 prodúcese unha suba do 1% nos mozos ocupados a xornada completa e unha caída do 8,4% para os que teñen xornada parcial.

Poboación ocupada de 16 a 29 anos segundo o tipo de xornada. Galicia. Segundo trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Dos 101.800 asalariados existentes neste trimestre de entre 16 e 29 anos, o 40% está vinculado á empresa por medio dun contrato indefinido. O número de mozos con contrato indefinido diminuíu un 0,5% respecto ao trimestre anterior e aumentou un 1% respecto ao mesmo trimestre do ano anterior. O número de mozos asalariados con contrato temporal medrou un 0,3% respecto ao trimestre pasado e un 3,9% respecto ao mesmo período de 2015.

A taxa de temporalidade para o colectivo dos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos sitúase no 60%.

Poboación asalariada de 16 a 29 anos segundo a duración do contrato. Galicia. Segundo trimestre de 2016
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Grandes concellos

Se comparamos os datos dos sete grandes municipios galegos, observamos que Lugo e Santiago son os que presentan as maiores taxas de ocupación (54% e 52,2%, respectivamente) no segundo trimestre de 2016. Ferrol é o concello coa menor taxa de ocupación (33,6%) e con maior taxa de paro (21,5%).

Poboación segundo a relación coa actividade económica. Grandes municipios galegos. Segundo trimestre de 2015
Miles de persoas

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Taxas de actividade, ocupación e paro. Grandes municipios galegos. Segundo trimestre de 2016
Porcentaxes

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compartir: