Enquisa de poboación activa (EPA)

Resumo de resultados 27/04/2017
Datos correspondentes ao primeiro trimestre de 2017

Introdución

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo da ampliación da mostra é permitir a análise da poboación galega, en relación coa actividade económica, cunha maior desagregación do que se viña facendo ata o momento. Como resultado deste convenio, a partir do terceiro trimestre de 2009 incorpórase á operación a mostra adicional recollida polo IGE, utilizando idéntica metodoloxía e o mesmo sistema de traballo de campo que o INE.

A finalidade principal da EPA é coñecer a actividade económica no relativo ao seu compoñente humano. Está orientada a dar datos das principais categorías poboacionais en relación co mercado de traballo (ocupados, parados, activos e inactivos) e a obter clasificacións destas categorías segundo diversas características. Tamén posibilita confeccionar series temporais homoxéneas de resultados.

Activos

No primeiro trimestre de 2017 a poboación galega de 16 ou máis anos situouse en 2.347.300 persoas, das cales 1.250.800 clasifícanse como activas, o que sitúa a taxa de actividade no 53,3%. Con respecto ao trimestre anterior, o número de activos diminúe en 3.000 persoas e a taxa de actividade unha décima.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2016, o número de activos aumenta en 1.800 persoas e a taxa de actividade aumenta dúas décimas.

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Primeiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Por sexo, a taxa de actividade masculina diminúe cinco décimas con respecto ao cuarto trimestre de 2016 e sitúase no 57,9%. A taxa de actividade feminina, pola contra, aumenta tres décimas e acada o 49%.

Taxas de actividade segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2017
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación activa segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Ocupados

A ocupación diminue en 16.000 persoas no primeiro trimestre de 2017 respecto á cifra do trimestre anterior e sitúase en 1.033.600 persoas ocupadas. A taxa de ocupación diminúe sete décimas neste trimestre, ata o 44%.

Nos últimos doce meses o número de ocupados aumentou en 12.500 persoas, o que supón unha suba do 1,2% en termos relativos.

Por sexo, neste trimestre diminúe tanto a ocupación masculina como a feminina: o número de ocupados varóns diminué en 15.200 persoas respecto ao cuarto trimestre do ano 2016 e a ocupación das mulleres diminúe en 800 persoas. En termos de taxas, isto tradúcese nunha baixada da taxa de ocupación masculina de 1,3 puntos e dunha décima na feminina.

Con respecto ao primeiro trimestre do ano 2016, o número de homes ocupados aumenta en 2.700 persoas (un 0,5%), mentres que o de mulleres ocupadas faino nun 2%.

Taxas de ocupación segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2017
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación ocupada segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Atendendo aos sectores de actividade económica (segundo a CNAE 2009), o número de ocupados neste trimestre diminúe en todos os sectores. A maior baixada dáse nos servizos, onde a cifra diminúe en 10.100 persoas con respecto ao trimestre pasado e sitúase en 726.400 persoas. A ocupación na construción diminúe en 4.000 persoas; no sector primario en 1.100 persoas e na industria en 800 ocupados e ocupadas.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2016, a ocupación aumenta na agricultura e pesca un 14,4% (é o sector que rexistra maior suba interanual nas cifras de ocupación), na industria un 4,3% e nos servizos un 0,4%; pola contra, no sector da construción a ocupación diminúe un 9,8% entre o primeiro trimestre de 2016 e o actual.

Poboación ocupada segundo sectores de actividade. Galicia. Primeiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Asalariados

En Galicia había 801.100 asalariados no primeiro trimestre de 2017, 594.400 con contrato indefinido e os 206.700 restantes con contrato temporal. Con respecto ao trimestre anterior rexístranse 10.800 asalariados menos con contrato indefinido, o que supón unha diminución de 1,8 puntos en termos relativos. O número de asalariados suxeitos a un contrato temporal diminúe tamén, neste caso en 13.300 persoas (o que supón, en termos relativos, unha diminución do 6% con respecto ao cuarto trimestre de 2016). No que respecta á variación interanual, os asalariados con contrato indefinido diminuíron un 0,7% e os asalariados con contrato temporal, pola contra, incrementáronse un 3,7%.

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de asalariados con contrato temporal sobre o total de asalariados, diminúe nove décimas neste trimestre, ata situarse no 25,8%.

Poboación asalariada segundo tipo de contrato. Galicia. Primeiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Parados

No primeiro trimestre de 2017 en Galicia había 217.100 persoas en paro, 12.900 máis que no trimestre anterior. A taxa de paro aumenta 1,1 puntos e sitúase en 17,4%.

Con respecto ao primeiro trimestre do ano 2016, o número de parados e paradas diminúe en 10.800 persoas (un 4,7%) e a taxa de paro 8 décimas.

Por sexo, con respecto ao trimestre anterior, aumenta tanto o paro masculino coma o feminino: o número total de homes parados sitúase en 111.900 persoas (9.200 máis que hai tres meses) e o de mulleres é de 105.200 persoas (3.700 mulleres máis en paro). A taxa de paro masculina e feminina aumentan 1,6 e 0,5 puntos respectivamente, situándose a primeira no 17,2% e a segunda no 17,5%.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino diminúe en 2.700 persoas (un 2,4% menos), e o volume de paradas en 8.100 persoas (un 7,1% menos que hai un ano).

Taxas de paro segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2017
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación parada segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fogares

No primeiro trimestre de 2017, o número de fogares nos que todos os seus membros activos están en paro aumenta en 4.300 unidades e sitúase en 73.900. Respecto ao primeiro trimestre de 2016, esta tipoloxía de fogares diminúe un 7,9%.

Pola súa banda, o número de fogares nos que todos os seus membros activos son ocupados diminúe en 12.700 unidades. O número de fogares nesta situación é de 558.000. En relación co mesmo trimestre do ano anterior hai 9.200 fogares máis nesta situación, o que supón unha suba do 1,7% en termos relativos.

Vivendas segundo a tipoloxía de actividade. Galicia. Primeiro trimestre de 2017
Miles de vivendas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación xuvenil

Dos 323.900 mozos galegos de entre 16 e 29 anos, 118.900 (o 36,7%) están ocupados, 42.900 (o 13,2%) parados e os 162.200 (o 50,1%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 36,7% no primeiro trimestre de 2017. Con respecto ao trimestre anterior diminúe 0,5 puntos e con respecto ao mesmo trimestre do ano 2016 aumenta 1,2 puntos.

A taxa de paro xuvenil permanece estable en 26,5% neste trimestre. En comparación co primeiro trimestre de 2016 diminuíu 4,9 puntos.

Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 a 29 anos. Galicia. Primeiro trimestre de 2017
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación de 16 a 29 anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Primeiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

No primeiro trimestre de 2017, o 74,4% dos ocupados de entre 16 e 29 anos traballa a xornada completa. Con respecto ao cuarto trimestre de 2016, diminúe o número de mozos ocupados a xornada completa (un 2,1%), mentres que o de mozos ocupados a xornada parcial permanece estable en 30.400 persoas. Con respecto ao primeiro trimestre de 2016 prodúcese unha baixada do 1% nos mozos ocupados a xornada completa e unha suba do 8,6% para os que teñen xornada parcial.

Poboación ocupada de 16 a 29 anos segundo o tipo de xornada. Galicia. Primeiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Dos 105.800 asalariados existentes neste trimestre de entre 16 e 29 anos, o 38,8% está vinculado á empresa por medio dun contrato indefinido. O número de mozos con contrato indefinido diminúe un 7% respecto ao trimestre anterior e aumenta, pola contra, un 0,2% respecto ao mesmo trimestre do ano anterior. O número de mozos asalariados con contrato temporal diminuíu un 0,2% respecto ao trimestre pasado e aumentou un 6,2% respecto ao mesmo período de 2016.

A taxa de temporalidade para o colectivo dos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos sitúase no 61,2%.

Poboación asalariada de 16 a 29 anos segundo a duración do contrato. Galicia. Primeiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Grandes concellos

Se comparamos os datos dos sete grandes municipios galegos, observamos que Santiago e Lugo son os que presentaron as maiores taxas de ocupación (54,1% e 50,6%, respectivamente) no primeiro trimestre de 2017. Ferrol é o concello coa menor taxa de ocupación (34,2%) e con maior taxa de paro (25,4%).

Poboación segundo a relación coa actividade económica. Grandes municipios galegos. Primeiro trimestre de 2017
Miles de persoas

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Taxas de actividade, ocupación e paro. Grandes municipios galegos. Primeiro trimestre de 2017
Porcentaxes

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compartir: