Enquisa de poboación activa (EPA)

Resumo de resultados 26/07/2018
Datos correspondentes ao segundo trimestre de 2018

Introdución

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo da ampliación da mostra é permitir a análise da poboación galega, en relación coa actividade económica, cunha maior desagregación do que se viña facendo ata o momento. Como resultado deste convenio, a partir do terceiro trimestre de 2009 incorpórase á operación a mostra adicional recollida polo IGE, utilizando idéntica metodoloxía e o mesmo sistema de traballo de campo que o INE.

A finalidade principal da EPA é coñecer a actividade económica no relativo ao seu compoñente humano. Está orientada a dar datos das principais categorías poboacionais en relación co mercado de traballo (ocupados, parados, activos e inactivos) e a obter clasificacións destas categorías segundo diversas características. Tamén posibilita confeccionar series temporais homoxéneas de resultados.

Activos

No segundo trimestre de 2018 a poboación galega de 16 ou máis anos situouse en 2.333.500 persoas, das cales 1.250.800 clasifícanse como activas, o que sitúa a taxa de actividade no 53,6%. Con respecto ao trimestre anterior, o número de activos e de activas aumenta en 14.200 persoas, mentres que a taxa de actividade aumenta, pola súa banda, 0,6 puntos respecto ao primeiro trimestre de 2018.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2017, o número de persoas activas increméntase en 500 persoas e a taxa de actividade tres décimas.

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Segundo trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Por sexo, a taxa de actividade masculina aumenta dúas décimas, ata situarse no 57,5%. A taxa de actividade feminina increméntase tamén, neste caso 1,1 puntos porcentuais, e acada o 50,1%.

Taxas de actividade segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2018
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación activa segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Ocupados

A ocupación aumenta en 25.700 persoas no segundo trimestre de 2018 respecto á cifra do trimestre anterior e sitúase en 1.075.800 persoas ocupadas. A taxa de ocupación aumenta 1,1 puntos neste trimestre, ata o 46,1%.

Nos últimos doce meses o número de ocupados e de ocupadas aumentou en 26.900 persoas, o que supón unha suba do 2,6% en termos relativos.

Por sexo, neste trimestre incrementouse tanto a ocupación masculina como a feminina: o número de ocupados varóns aumentou en 11.000 persoas respecto ao primeiro trimestre do ano 2018 e a ocupación das mulleres aumentou en 14.700 persoas. En termos de taxas, isto tradúcese nunha suba da taxa de ocupación masculina dun punto e de 1,2 puntos na feminina.

Con respecto ao segundo trimestre do ano 2017, o número de homes ocupados aumenta en 9.200 persoas (un 1,7%), mentres que o de mulleres ocupadas aumenta nun 3,5%.

Taxas de ocupación segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2018
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación ocupada segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Atendendo aos sectores de actividade económica (segundo a CNAE 2009), o número de persoas ocupadas neste trimestre diminúe na agricultura e pesca e na industria, e aumenta tanto na construción coma nos servizos. No sector primario a ocupación diminúe en 5.500 persoas con respecto ao primeiro trimestre de 2018; na industria, a ocupación diminúe en 400 persoas. Pola contra, o sector da construción rexistra un incremento de 3.000 persoas na cifra de ocupación, e os servizos de 28.800 traballadores e traballadoras máis.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2017, a ocupación diminúe na agricultura e pesca un 12,1% e na industria un 1%; pola contra, na construción a ocupación aumenta un 1,3% e nos servizos un 5%.

Poboación ocupada segundo sectores de actividade. Galicia. Segundo trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Asalariados

En Galicia había 865.300 persoas asalariadas no segundo trimestre de 2018, 633.000 con contrato indefinido e os 232.300 restantes con contrato temporal. Con respecto ao trimestre anterior rexístranse 23.300 asalariados e asalariadas máis con contrato indefinido, o que supón un incremento de 3,8 puntos en termos relativos. O número de persoas suxeitas a un contrato temporal aumenta tamén, neste caso en 10.600 efectivos (o que supón, en termos relativos, unha suba do 4,8% con respecto ao primeiro trimestre de 2018). No que respecta á variación interanual, as persoas con contrato indefinido incrementáronse un 5,9% e as persoas con contrato temporal un 4%.

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de persoas con contrato temporal sobre o total de asalariados e asalariadas, aumenta unha décima neste trimestre, ata situarse no 26,8%.

Poboación asalariada segundo tipo de contrato. Galicia. Segundo trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Parados

No segundo trimestre de 2018 en Galicia había 175.000 persoas en paro, 11.500 menos que no trimestre anterior. A taxa de paro diminúe 1,1 puntos e sitúase no 14%.

Con respecto ao segundo trimestre do ano 2017, o número de parados e paradas diminúe en 26.500 persoas (un -13,2%) e a taxa de paro 2,1 puntos.

Por sexo, con respecto ao trimestre anterior, diminúe tanto o paro masculino coma o feminino: o número total de homes parados sitúase en 82.300 persoas (8.800 menos que hai tres meses) e o de mulleres é de 92.800 persoas (2.600 mulleres menos en paro). A taxa de paro masculina redúcese en 1,4 puntos porcentuais e a feminina en 0,8 puntos, situándose a primeira no 12,8% e a segunda no 15,2%.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino descende en 17.300 persoas (un 17,4% menos), e o volume de paradas en 9.100 persoas (un 8,9% menos que hai un ano).

Taxas de paro segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2018
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación parada segundo o sexo. Galicia. Segundo trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fogares

No segundo trimestre de 2018, o número de fogares nos que todos os seus membros activos están en paro diminúe en 8.300 unidades e sitúase en 60.600 fogares. Respecto ao segundo trimestre de 2017, esta tipoloxía de fogares redúcese un 11,5%.

Pola súa banda, o número de fogares nos que todos os seus membros activos son ocupados aumenta en 10.700 unidades. O número de fogares nesta situación é de 590.500. En relación co mesmo trimestre do ano anterior hai 19.800 fogares máis nesta situación, o que supón unha suba do 3,5% en termos relativos.

Vivendas segundo a tipoloxía de actividade. Galicia. Segundo trimestre de 2018
Miles de vivendas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación xuvenil

Dos 318.700 mozos e mozas galegos de entre 16 e 29 anos, 122.200 (o 38,3%) están ocupados, 37.000 (o 11,6%) parados e os 159.600 (o 50,1%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 38,3% no segundo trimestre de 2018. Con respecto ao trimestre anterior aumenta 2,1 puntos; con respecto ao mesmo trimestre do ano 2017 increméntase tamén 0,3 puntos.

A taxa de paro xuvenil sitúase no 23,2% neste trimestre; diminúe 2,6 puntos respecto ao trimestre anterior. En comparación co segundo trimestre de 2017 diminuíu 3,1 puntos.

Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 a 29 anos. Galicia. Segundo trimestre de 2018
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación de 16 a 29 anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Segundo trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

No segundo trimestre de 2018, o 74,1% dos ocupados e das ocupadas de entre 16 e 29 anos traballa a xornada completa. Con respecto ao primeiro trimestre de 2018, esta cifra increméntase un 8,1%, mentres que o de mozos e mozas ocupados a xornada parcial diminúe en 200 persoas. Con respecto ao segundo trimestre de 2017 diminúe tamén a ocupación xuvenil que traballa a xornada parcial en 3.000 persoas, mentres que, pola contra, aumenta a ocupación a xornada completa (en 2.500 persoas).

Poboación ocupada de 16 a 29 anos segundo o tipo de xornada. Galicia. Segundo trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Dos 112.300 asalariados e asalariadas existentes neste trimestre de entre 16 e 29 anos, o 36,6% está vinculado á empresa por medio dun contrato indefinido. O número de mozos e mozas con contrato indefinido aumentou un 4,6% respecto ao trimestre anterior e fíxoo tamén na mesma contía con respecto ao mesmo trimestre de 2017. O número de mozos e mozas asalariados con contrato temporal incrementouse un 10,2% respecto ao trimestre pasado e diminuíu, pola contra, un 0,3% respecto ao segundo trimestre de 2017.

A taxa de temporalidade para o colectivo dos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos sitúase no 63,4%.

Poboación asalariada de 16 a 29 anos segundo a duración do contrato. Galicia. Segundo trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Grandes concellos

Se comparamos os datos dos sete grandes municipios galegos, observamos que Lugo e Santiago son os que presentaron as maiores taxas de ocupación (53,8% e 57,6%, respectivamente) no segundo trimestre de 2018. Ferrol é o concello coa menor taxa de ocupación (40,3%) e tamén é o concello con maior taxa de paro (19,8%).

Poboación segundo a relación coa actividade económica. Grandes municipios galegos. Segundo trimestre de 2018
Miles de persoas

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Taxas de actividade, ocupación e paro. Grandes municipios galegos. Segundo trimestre de 2018
Porcentaxes

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compartir: