Enquisa de poboación activa (EPA)

Resumo de resultados 26/10/2017
Datos correspondentes ao terceiro trimestre de 2017

Introdución

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo da ampliación da mostra é permitir a análise da poboación galega, en relación coa actividade económica, cunha maior desagregación do que se viña facendo ata o momento. Como resultado deste convenio, a partir do terceiro trimestre de 2009 incorpórase á operación a mostra adicional recollida polo IGE, utilizando idéntica metodoloxía e o mesmo sistema de traballo de campo que o INE.

A finalidade principal da EPA é coñecer a actividade económica no relativo ao seu compoñente humano. Está orientada a dar datos das principais categorías poboacionais en relación co mercado de traballo (ocupados, parados, activos e inactivos) e a obter clasificacións destas categorías segundo diversas características. Tamén posibilita confeccionar series temporais homoxéneas de resultados.

Activos

No terceiro trimestre de 2017 a poboación galega de 16 ou máis anos situouse en 2.339.900 persoas, das cales 1.254.200 clasifícanse como activas, o que sitúa a taxa de actividade no 53,6%. Con respecto ao trimestre anterior, o número de activos aumenta en 3.900 persoas e a taxa de actividade aumenta tres décimas con respecto ao segundo trimestre de 2017.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2016, oa número de activos diminúe en 10.400 persoas e a taxa de actividade diminúe dúas décimas.

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Terceiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Por sexo, a taxa de actividade masculina aumenta dúas décimas e sitúase no 58,1%. A taxa de actividade feminina aumenta tres décimas e acada o 49,5%.

Taxas de actividade segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2017
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación activa segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Ocupados

A ocupación aumenta en 23.600 persoas no terceiro trimestre de 2017 respecto á cifra do trimestre anterior e sitúase en 1.072.500 persoas ocupadas. A taxa de ocupación aumenta 1,1% neste trimestre, ata o 45,8%.

Nos últimos doce meses o número de ocupados aumentou en 14.600 persoas, o que supón unha suba do 1,4% en termos relativos.

Por sexo, neste trimestre aumenta tanto a ocupación masculina como a feminina: o número de ocupados varóns aumenta en 14.400 persoas respecto ao segundo trimestre do ano 2017 e a ocupación das mulleres aumenta en 9.200 persoas. En termos de taxas, isto tradúcese nunha suba da taxa de ocupación masculina de 1,4 puntos e oito décimas na feminina.

Con respecto ao terceiro trimestre do ano 2016, o número de homes ocupados aumenta en 4.600 persoas (un 0,8%), mentres que o de mulleres ocupadas faino nun 2%.

Taxas de ocupación segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2017
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación ocupada segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Atendendo aos sectores de actividade económica (segundo a CNAE 2009), o número de ocupados neste trimestre aumenta en todos os sectores, agás na construción. A maior suba dáse nos servizos, onde a cifra increméntase en 15.300 persoas con respecto ao trimestre pasado e sitúase en 752.200 persoas. Na agricultura e pesca aumenta en 5.300 persoas; na industria aumenta en 4.400 persoas e na construción, pola contra, diminúe en 1.400 persoas neste trimestre.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2016, a ocupación aumenta na agricultura e pesca un 6,5% (é o sector que rexistra maior suba interanual nas cifras de ocupación), na industria un 5,6% e nos servizos un 0,8%; pola contra, no sector da construción a ocupación diminúe un 7,5% entre o terceiro trimestre de 2016 e o actual.

Poboación ocupada segundo sectores de actividade. Galicia. Terceiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Asalariados

En Galicia había 847.900 asalariados no terceiro trimestre de 2017, 609.400 con contrato indefinido e os 238.500 restantes con contrato temporal. Con respecto ao trimestre anterior rexístranse 11.400 asalariados máis con contrato indefinido, o que supón un incremento de 1,9 puntos en termos relativos. O número de asalariados suxeitos a un contrato temporal aumenta tamén, neste caso en 15.200 persoas (o que supón, en termos relativos, un incremento do 6,8% con respecto ao segundo trimestre de 2017). No que respecta á variación interanual, os asalariados con contrato indefinido incrementáronse un 0,2% e os asalariados con contrato temporal un 3,9%.

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de asalariados con contrato temporal sobre o total de asalariados, aumenta 9 décimas neste trimestre, ata situarse no 28,1%.

Poboación asalariada segundo tipo de contrato. Galicia. Terceiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Parados

No terceiro trimestre de 2017 en Galicia había 181.700 persoas en paro, 19.800 menos que no trimestre anterior. A taxa de paro diminúe 1,6 puntos e sitúase en 14,5%.

Con respecto ao terceiro trimestre do ano 2016, o número de parados e paradas diminúe en 25.000 persoas (un 12,1%) e a taxa de paro 1,8 puntos.

Por sexo, con respecto ao trimestre anterior, diminúe tanto o paro masculino coma o feminino: o número total de homes parados sitúase en 86.200 persoas (13.400 menos que hai tres meses) e o de mulleres é de 95.600 persoas (6.300 mulleres menos en paro). A taxa de paro masculina e feminina diminúen 2,1 e 1,2 puntos respectivamente, situándose a primeira no 13,2% e a segunda no 15,8%.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino diminúe en 18.100 persoas (un 17,4% menos), e o volume de paradas en 6.900 persoas (un 6,7% menos que hai un ano).

Taxas de paro segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2017
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación parada segundo o sexo. Galicia. Terceiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fogares

No terceiro trimestre de 2017, o número de fogares nos que todos os seus membros activos están en paro diminúe en 6.800 unidades e sitúase en 61.700. Respecto ao terceiro trimestre de 2016, esta tipoloxía de fogares diminúe un 14,4%.

Pola súa banda, o número de fogares nos que todos os seus membros activos son ocupados aumenta en 13.500 unidades. O número de fogares nesta situación é de 584.200. En relación co mesmo trimestre do ano anterior hai 14.100 fogares máis nesta situación, o que supón unha suba do 2,5% en termos relativos.

Vivendas segundo a tipoloxía de actividade. Galicia. Terceiro trimestre de 2017
Miles de vivendas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación xuvenil

Dos 321.100 mozos galegos de entre 16 e 29 anos, 128.700 (o 40,1%) están ocupados, 42.900 (o 13,4%) parados e os 149.600 (o 46,6%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 40,1% no terceiro trimestre de 2017. Con respecto ao trimestre anterior aumenta 2,1 puntos e con respecto ao mesmo trimestre do ano 2016 aumenta 1,4 puntos.

A taxa de paro xuvenil sitúase no 25% neste trimestre; diminúe 1,3 puntos respecto ao trimestre anterior. En comparación co terceiro trimestre de 2016 diminuíu 2,9 puntos.

Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 a 29 anos. Galicia. Terceiro trimestre de 2017
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación de 16 a 29 anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Terceiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

No terceiro trimestre de 2017, o 75,4% dos ocupados de entre 16 e 29 anos traballa a xornada completa. Con respecto ao segundo trimestre de 2017, increméntase o número de mozos ocupados a xornada completa (un 10,1%), mentres que o de mozos ocupados a xornada parcial diminúe en 2.900 persoas. Con respecto ao terceiro trimestre de 2016 prodúcese un incremento do número de mozos ocupados a xornada parcial (do 12%) e unha diminución de mozos ocupados a xornada completa (do 1,2%).

Poboación ocupada de 16 a 29 anos segundo o tipo de xornada. Galicia. Terceiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Dos 118.000 asalariados existentes neste trimestre de entre 16 e 29 anos, o 34% está vinculado á empresa por medio dun contrato indefinido. O número de mozos con contrato indefinido aumentou un 2% respecto ao trimestre anterior e diminúe un 4,5% respecto ao mesmo trimestre de 2016. O número de mozos asalariados con contrato temporal aumentou un 9% respecto ao trimestre pasado e un 6,7% respecto ao mesmo período de 2016.

A taxa de temporalidade para o colectivo dos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos sitúase no 65,9%.

Poboación asalariada de 16 a 29 anos segundo a duración do contrato. Galicia. Terceiro trimestre de 2017
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Grandes concellos

Se comparamos os datos dos sete grandes municipios galegos, observamos que Santiago e Lugo son os que presentaron as maiores taxas de ocupación (55,3% e 54,3%, respectivamente) no terceiro trimestre de 2017. Ferrol é o concello coa menor taxa de ocupación (34,6%) e con maior taxa de paro (19,7%).

Poboación segundo a relación coa actividade económica. Grandes municipios galegos. Terceiro trimestre de 2017
Miles de persoas

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Taxas de actividade, ocupación e paro. Grandes municipios galegos. Terceiro trimestre de 2017
Porcentaxes

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compartir: