Enquisa de poboación activa (EPA)

Resumo de resultados 26/04/2018
Datos correspondentes ao primeiro trimestre de 2018

Introdución

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo da ampliación da mostra é permitir a análise da poboación galega, en relación coa actividade económica, cunha maior desagregación do que se viña facendo ata o momento. Como resultado deste convenio, a partir do terceiro trimestre de 2009 incorpórase á operación a mostra adicional recollida polo IGE, utilizando idéntica metodoloxía e o mesmo sistema de traballo de campo que o INE.

A finalidade principal da EPA é coñecer a actividade económica no relativo ao seu compoñente humano. Está orientada a dar datos das principais categorías poboacionais en relación co mercado de traballo (ocupados, parados, activos e inactivos) e a obter clasificacións destas categorías segundo diversas características. Tamén posibilita confeccionar series temporais homoxéneas de resultados.

Activos

No primeiro trimestre de 2018 a poboación galega de 16 ou máis anos situouse en 2.334.800 persoas, das cales 1.236.600 clasifícanse como activas, o que sitúa a taxa de actividade no 53%. Con respecto ao trimestre anterior, o número de activos e de activas diminúe en 1.300 persoas, mentres que a taxa de actividade se mantén no mesmo nivel que no cuarto trimestre de 2017.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2017, o número de persoas activas diminúe en 14.200 persoas e a taxa de actividade diminúe tres décimas.

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Primeiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Por sexo, a taxa de actividade masculina diminúe tres décimas e sitúase no 57,3%. A taxa de actividade feminina aumenta, pola contra, dúas décimas e acada o 49%.

Taxas de actividade segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2018
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación activa segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Ocupados

A ocupación diminúe en 5.700 persoas no primeiro trimestre de 2018 respecto á cifra do trimestre anterior e sitúase en 1.050.100 persoas ocupadas. A taxa de ocupación diminúe dúas décimas neste trimestre, ata o 45%.

Nos últimos doce meses o número de ocupados e de ocupadas aumentou en 16.500 persoas, o que supón unha suba do 1,6% en termos relativos.

Por sexo, neste trimestre diminúe tanto a ocupación masculina como a feminina: o número de ocupados varóns diminúe en 3.400 persoas respecto ao cuarto trimestre do ano 2017 e a ocupación das mulleres diminúe en 2.200 persoas. En termos de taxas, isto tradúcese nunha diminución da taxa de ocupación masculina de tres décimas e de dúas décimas na feminina.

Con respecto ao primeiro trimestre do ano 2017, o número de homes ocupados aumenta en 9.300 persoas (un 1,7%), mentres que o de mulleres ocupadas aumenta nun 1,5%.

Taxas de ocupación segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2018
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación ocupada segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Atendendo aos sectores de actividade económica (segundo a CNAE 2009), o número de persoas ocupadas neste trimestre diminúe na agricultura e pesca e na industria, e aumenta tanto na construción coma nos servizos. No sector primario a ocupación diminúe en 3.600 persoas con respecto ao cuarto trimestre de 2017; na industria, a ocupación diminúe en 3.500 persoas. Pola contra, o sector da construción rexistra un incremento de 100 persoas na cifra de ocupación, e os servizos de 1.200 traballadores e traballadoras máis.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2017, a ocupación diminúe na agricultura e pesca un 8,7% e na construción un 0,6%; pola contra, na industria a ocupación aumenta un 3,1% e nos servizos un 2,5%.

Poboación ocupada segundo sectores de actividade. Galicia. Primeiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Asalariados

En Galicia había 831.400 persoas asalariadas no primeiro trimestre de 2018, 609.700 con contrato indefinido e os 221.700 restantes con contrato temporal. Con respecto ao trimestre anterior rexístranse 4.500 asalariados e asalariadas menos con contrato indefinido, o que supón unha diminución de 0,7 puntos en termos relativos. O número de persoas suxeitas a un contrato temporal diminúe en 2.900 efectivos (o que supón, en termos relativos, unha diminución do 1,3% con respecto ao cuarto trimestre de 2017). No que respecta á variación interanual, os asalariados con contrato indefinido incrementáronse un 2,6% e os asalariados con contrato temporal un 7,3%.

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de asalariados con contrato temporal sobre o total de asalariados, diminúe unha décima neste trimestre, ata situarse no 26,7%.

Poboación asalariada segundo tipo de contrato. Galicia. Primeiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Parados

No primeiro trimestre de 2018 en Galicia había 186.500 persoas en paro, 4.400 máis que no trimestre anterior. A taxa de paro aumenta 0,4 puntos e sitúase en 15,1%.

Con respecto ao primeiro trimestre do ano 2017, o número de parados e paradas diminúe en 30.600 persoas (un -14,1%) e a taxa de paro 2,3 puntos.

Por sexo, con respecto ao trimestre anterior, diminúe o paro masculino e aumenta o feminino: o número total de homes parados sitúase en 91.100 persoas (600 menos que hai tres meses) e o de mulleres é de 95.400 persoas (4.900 mulleres máis en paro). A taxa de paro masculina mantense no mesmo nivel que no cuarto trimestre de 2017 e a feminina aumenta 0,8 puntos, situándose a primeira no 14,2% e a segunda no 16%.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino diminúe en 20.800 persoas (un 18,6% menos), e o volume de paradas en 9.800 persoas (un 9,3% menos que hai un ano).

Taxas de paro segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2018
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación parada segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fogares

No primeiro trimestre de 2018, o número de fogares nos que todos os seus membros activos están en paro aumenta en 2.800 unidades e sitúase en 68.900 fogares. Respecto ao primeiro trimestre de 2017, pola contra, esta tipoloxía de fogares diminúe un 6,8%.

Pola súa banda, o número de fogares nos que todos os seus membros activos son ocupados diminúe en 3.700 unidades. O número de fogares nesta situación é de 579.800. En relación co mesmo trimestre do ano anterior hai 21.800 fogares máis nesta situación, o que supón unha suba do 3,9% en termos relativos.

Vivendas segundo a tipoloxía de actividade. Galicia. Primeiro trimestre de 2018
Miles de vivendas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación xuvenil

Dos 319.200 mozos e mozas galegos de entre 16 e 29 anos, 115.600 (o 36,2%) están ocupados, 40.200 (o 12,6%) parados e os 163.400 (o 51,2%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 36,2% no primeiro trimestre de 2018. Con respecto ao trimestre anterior diminúe 5 décimas; con respecto ao mesmo trimestre do ano 2017 diminúe tamén 0,5 puntos.

A taxa de paro xuvenil sitúase no 25,8% neste trimestre; diminúe 0,5 puntos respecto ao trimestre anterior. En comparación co primeiro trimestre de 2017 diminuíu 0,7 puntos.

Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 a 29 anos. Galicia. Primeiro trimestre de 2018
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación de 16 a 29 anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Primeiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

No primeiro trimestre de 2018, o 72,5% dos ocupados e das ocupadas de entre 16 e 29 anos traballa a xornada completa. Con respecto ao cuarto trimestre de 2017, esta cifra diminúe un 4,7%, mentres que o de mozos e mozas ocupados a xornada parcial aumenta en 2.100 persoas. Con respecto ao primeiro trimestre de 2017 diminúe a ocupación xuvenil que traballa a xornada completa en 4.700 persoas, mentres que, pola contra, aumenta a ocupación a xornada parcial (en 1.400 persoas).

Poboación ocupada de 16 a 29 anos segundo o tipo de xornada. Galicia. Primeiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Dos 103.900 asalariados e asalariadas existentes neste trimestre de entre 16 e 29 anos, o 37,8% está vinculado á empresa por medio dun contrato indefinido. O número de mozos e mozas con contrato indefinido diminuíu un 5,3% respecto ao trimestre anterior e un 4,1% respecto ao mesmo trimestre de 2017. Pola súa banda, o número de mozos e mozas asalariados con contrato temporal diminuíu un 2% respecto ao trimestre pasado e un 0,2% respecto ao mesmo período de 2017.

A taxa de temporalidade para o colectivo dos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos sitúase no 62,2%.

Poboación asalariada de 16 a 29 anos segundo a duración do contrato. Galicia. Primeiro trimestre de 2018
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Grandes concellos

Se comparamos os datos dos sete grandes municipios galegos, observamos que Lugo e Santiago son os que presentaron as maiores taxas de ocupación (54,9% e 51,2%, respectivamente) no primeiro trimestre de 2018. Ferrol é o concello coa menor taxa de ocupación (41%) e Pontevedra o concello con maior taxa de paro (17,6%).

Poboación segundo a relación coa actividade económica. Grandes municipios galegos. Primeiro trimestre de 2018
Miles de persoas

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Taxas de actividade, ocupación e paro. Grandes municipios galegos. Primeiro trimestre de 2018
Porcentaxes

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compartir: