Enquisa de poboación activa (EPA)

Resumo de resultados 25/04/2019
Datos correspondentes ao primeiro trimestre de 2019

Introdución

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. O obxectivo da ampliación da mostra é permitir a análise da poboación galega, en relación coa actividade económica, cunha maior desagregación do que se viña facendo ata o momento. Como resultado deste convenio, a partir do terceiro trimestre de 2009 incorpórase á operación a mostra adicional recollida polo IGE, utilizando idéntica metodoloxía e o mesmo sistema de traballo de campo que o INE.

A finalidade principal da EPA é coñecer a actividade económica no relativo ao seu compoñente humano. Está orientada a dar datos das principais categorías poboacionais en relación co mercado de traballo (ocupados, parados, activos e inactivos) e a obter clasificacións destas categorías segundo diversas características. Tamén posibilita confeccionar series temporais homoxéneas de resultados.

Activos

No primeiro trimestre de 2019 a poboación galega de 16 ou máis anos situouse en 2.333.900 persoas, das cales 1.234.200 clasifícanse como activas, o que sitúa a taxa de actividade no 52,9%. Con respecto ao trimestre anterior, o número de activos e de activas diminúe en 2.800 persoas, mentres que a taxa de actividade diminúe 0,1 puntos respecto ao cuarto trimestre de 2018.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2018, o número de persoas activas diminúe en 2.400 persoas e a taxa de actividade diminúe 0,1 puntos.

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Primeiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Por sexo, a taxa de actividade masculina diminúe tres décimas, ata situarse no 57,1%. A taxa de actividade feminina aumenta 0,1 puntos porcentuais, e sitúase no 49,0%.

Taxas de actividade segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2019
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación activa segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Ocupados

A ocupación diminúe en 7.900 persoas no primeiro trimestre de 2019 respecto á cifra do trimestre anterior e sitúase en 1.080.200 persoas ocupadas. A taxa de ocupación diminúe 0,3 puntos neste trimestre, ata o 46,3%.

Nos últimos doce meses o número de ocupados e de ocupadas aumentou en 30.100 persoas, o que supón unha suba do 2,9% en termos relativos.

Por sexo, neste trimestre reduciuse a ocupación masculina e aumentou a feminina: o número de ocupados varóns diminuiu en 8.100 persoas respecto ao cuarto trimestre do ano 2018 e a ocupación das mulleres aumentou en 200 persoas. En termos de taxas, isto tradúcese nunha baixada da taxa de ocupación masculina de 0,7 puntos mentres a feminina manténse sen variacións.

Con respecto ao primeiro trimestre do ano 2018, o número de homes ocupados aumenta en 12.000 persoas (un 2,2%), mentres que o de mulleres ocupadas aumenta nun 3,6%.

Taxas de ocupación segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2019
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación ocupada segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Atendendo aos sectores de actividade económica (segundo a CNAE 2009), o número de persoas ocupadas neste trimestre aumenta na industria e diminúe na agricultura e pesca, na construción e nos servizos. Na industria a ocupación aumenta en 1.900 persoas con respecto ao cuarto trimestre de 2018; pola contra, o sector primario rexistra unha diminución de 4.300 persoas na cifra de ocupación, a construción de 1.900 persoas e os servizos de 3.400 traballadores e traballadoras menos.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2018, a ocupación diminúe na agricultura e pesca un 8,8% e na construción un 1,1%; pola contra, na industria a ocupación aumenta un 1,1% e nos servizos un 4,7%.

Poboación ocupada segundo sectores de actividade. Galicia. Primeiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Asalariados

En Galicia había 865.100 persoas asalariadas no primeiro trimestre de 2019, 641.500 con contrato indefinido e os 223.600 restantes con contrato temporal. Con respecto ao trimestre anterior rexístranse 5.000 asalariados e asalariadas menos con contrato indefinido, o que supón unha diminución de 0,8 puntos en termos relativos. O número de persoas suxeitas a un contrato temporal diminúe en 3.200 efectivos (o que supón, en termos relativos, unha baixada do 1,4% con respecto ao cuarto trimestre de 2018). No que respecta á variación interanual, as persoas con contrato indefinido incrementáronse un 5,2% e as persoas con contrato temporal aumentaron un 0,9%.

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de persoas con contrato temporal sobre o total de asalariados e asalariadas, sitúase no 25,8%.

Poboación asalariada segundo tipo de contrato. Galicia. Primeiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Parados

No primeiro trimestre de 2019 en Galicia había 153.900 persoas en paro, 5.000 máis que no trimestre anterior. A taxa de paro aumenta 0,5 puntos e sitúase no 12,5%.

Con respecto ao primeiro trimestre do ano 2018, o número de parados e paradas diminúe en 32.600 persoas (un -17,5%) e a taxa de paro 2,6 puntos.

Por sexo, con respecto ao trimestre anterior, aumenta tanto o paro masculino como o feminino: o número total de homes parados sitúase en 77.500 persoas (4.800 máis que hai tres meses) e o de mulleres é de 76.500 persoas (300 mulleres máis en paro). A taxa de paro masculina aumenta en 0,8 puntos porcentuais e a feminina mantense sen variacións, situándose a primeira no 12,1% e a segunda no 12,8%.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino descende en 13.600 persoas (un 14,9% menos), e o volume de paradas en 18.900 persoas (un 19,8% menos que hai un ano).

Taxas de paro segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2019
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación parada segundo o sexo. Galicia. Primeiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fogares

No primeiro trimestre de 2019, o número de fogares nos que todos os seus membros activos están en paro aumenta en 800 unidades e sitúase en 55.000 fogares. Respecto ao primeiro trimestre de 2018, esta tipoloxía de fogares redúcese un 20,2%.

Pola súa banda, o número de fogares nos que todos os seus membros activos son ocupados diminúe en 2.900 unidades. O número de fogares nesta situación é de 601.600. En relación co mesmo trimestre do ano anterior hai 21.800 fogares máis nesta situación, o que supón unha suba do 3,8% en termos relativos.

Vivendas segundo a tipoloxía de actividade. Galicia. Primeiro trimestre de 2019
Miles de vivendas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación xuvenil

Dos 317.600 mozos e mozas galegos de entre 16 e 29 anos, 114.600 (o 36,1%) están ocupados, 34.300 (o 10,8%) parados e os 168.700 (o 53,1%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 36,1% no primeiro trimestre de 2019. Con respecto ao trimestre anterior diminúe 2,4 puntos; con respecto ao mesmo trimestre do ano 2018 diminúe 0,1 puntos.

A taxa de paro xuvenil sitúase no 23,1% neste trimestre; aumenta 1,6 puntos respecto ao trimestre anterior. En comparación co primeiro trimestre de 2018 diminuíu 2,7 puntos.

Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 a 29 anos. Galicia. Cuarto trimestre de 2018
Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Poboación de 16 a 29 anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia. Primeiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

No primeiro trimestre de 2019, o 71,4% dos ocupados e das ocupadas de entre 16 e 29 anos traballa a xornada completa. Con respecto ao cuarto trimestre de 2018, esta cifra redúcese un 8,9%, mentres que o de mozos e mozas ocupados a xornada parcial aumenta en 300 persoas. Con respecto ao primeiro trimestre de 2018 aumenta a ocupación xuvenil que traballa a xornada parcial (en 1.000 persoas) e diminúe a ocupación a xornada completa (en 2.000 persoas).

Poboación ocupada de 16 a 29 anos segundo o tipo de xornada. Galicia. Primeiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Dos 104.700 asalariados e asalariadas existentes neste trimestre de entre 16 e 29 anos, o 40,5% está vinculado á empresa por medio dun contrato indefinido. O número de mozos e mozas con contrato indefinido diminuíu un 11,5% respecto ao trimestre anterior e aumentou un 7,9% respecto ao mesmo trimestre de 2018. O número de mozos e mozas asalariados con contrato temporal diminuíu un 4,0% respecto ao trimestre pasado e un 3,6% respecto ao primeiro trimestre de 2018.

A taxa de temporalidade para o colectivo dos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos sitúase no 59,5%.

Poboación asalariada de 16 a 29 anos segundo a duración do contrato. Galicia. Primeiro trimestre de 2019
Miles de persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Grandes concellos

Se comparamos os datos dos sete grandes municipios galegos, observamos que Lugo e Santiago son os que presentaron as maiores taxas de ocupación (53,9% e 58,1%, respectivamente) no primeiro trimestre de 2019. Ferrol é o concello coa menor taxa de ocupación (45,0%). No referido ás taxas de paro, este trimestre Santiago é o concello de entre os sete grandes con menor valor (5,2%) e Pontevedra o que presenta a taxa de paro más elevada (17,3%).

Poboación segundo a relación coa actividade económica. Grandes municipios galegos. Primeiro trimestre de 2019
Miles de persoas

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Taxas de actividade, ocupación e paro. Grandes municipios galegos. Primeiro trimestre de 2019
Porcentaxes

Nota: os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe.

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compartir: