Índices de valor unitario para o comercio exterior. Referencia 2010. Resumo de resultados

Resumo de resultados 30/09/2019
Datos correspondentes a xullo de 2019

Introdución

Os Índices de valor unitario para o comercio exterior é unha operación estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) con periodicidade mensual.

O obxectivo desta operación estatística é obter unha aproximación aos índices de prezos das operacións de exportación e importación de mercadorías con orixe ou destino en Galicia, excluíndo o comercio co resto de España.

As principais utilidades destes índices son as seguintes: permiten aproximar a evolución dos prezos das exportacións e importacións; úsanse como deflactores para seguir a evolución en volume do comercio exterior; serven para construír indicadores como a relación real de intercambio ou os índices de competitividade.

Evolución

No mes de xullo os prezos dos bens exportados na Comunidade Autónoma de Galicia aumentaron un 3,7% con respecto ao mesmo mes do ano anterior. Os prezos dos bens importados diminuíron, pola contra, un 3,5% en termos interanuais.

Índices de valor unitario. Taxas de variación interanuais. Galicia

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Clasificación por destino económico dos bens

Atendendo á clasificación por destino económico, produciuse un aumento interanual do 2,78% nos prezos das exportacións de bens de consumo. Os prezos dos bens intermedios aumentaron un 2,22% respecto ao mes de xullo de 2018 e os prezos dos bens de capital un 15,05%.

Nas importacións, os prezos dos bens de consumo diminuíron un 4,32% respecto ao mes de xullo do ano anterior. Os prezos dos bens intermedios experimentaron unha diminución interanual do 2,65% e os dos bens de capital un 8,27%.

Índices de valor unitario. Índice xeral e clasificación por destino económico dos bens. Galicia
Taxas de variación interanuais en porcentaxes

EXPORTACIÓNS

IMPORTACIÓNS

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Clasificación por orixe/destino xeográfico

Por destino xeográfico, produciuse un aumento interanual do 4,50% nos prezos dos bens exportados aos países da Unión Económica e Monetaria e do 5,43% nos das exportacións á Unión Europea. Tamén se incrementaron os prezos das exportacións á OCDE en xullo (un 3,27%) e os dos bens e servizos con destino ao resto do mundo (un 6,36% respecto ao mesmo mes de 2018).

Por orixe dos bens importados, os prezos dos bens procedentes de países pertencentes á Unión Económica e Monetaria aumentaron un 0,14% en termos interanuais. Pola contra, os prezos das importacións procedentes da Unión Europea diminuíron un 0,93%. Tamén diminuíron os prezos dos bens procedentes de países da OCDE (un -1,09%) e do resto do mundo (un -8,43%).

Índices de valor unitario. Clasificación por orixe/destino xeográfico. Galicia
Taxas de variación interanuais en porcentaxes

EXPORTACIÓNS

IMPORTACIÓNS

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Definicións e máis información

Definicións

Acceso ás táboas de datos:

Compartir: