Índices de valor unitario para o comercio exterior. Referencia 2010. Resumo de resultados

Resumo de resultados 31/05/2019
Datos correspondentes a marzo de 2019

Introdución

Os Índices de valor unitario para o comercio exterior é unha operación estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) con periodicidade mensual.

O obxectivo desta operación estatística é obter unha aproximación aos índices de prezos das operacións de exportación e importación de mercadorías con orixe ou destino en Galicia, excluíndo o comercio co resto de España.

As principais utilidades destes índices son as seguintes: permiten aproximar a evolución dos prezos das exportacións e importacións; úsanse como deflactores para seguir a evolución en volume do comercio exterior; serven para construír indicadores como a relación real de intercambio ou os índices de competitividade.

Evolución

No mes de marzo os prezos dos bens exportados na Comunidade Autónoma de Galicia aumentaron un 5,9% con respecto ao mesmo mes do ano anterior. Para os bens importados, os prezos diminuíron un 3,1% en taxa de variación interanual.

Índices de valor unitario. Taxas de variación interanuais. Galicia

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Clasificación por destino económico dos bens

Atendendo á clasificación por destino económico, produciuse un aumento interanual do 6,85% nos prezos das exportacións de bens de consumo. Os prezos dos bens intermedios aumentaron un 3,41% respecto ao mes de marzo de 2018 e os prezos dos bens de capital aumentaron un 7,03%.

Nas importacións, os prezos dos bens de consumo diminuíron un 4,27% respecto ao mes de marzo do ano anterior. Pola súa banda, os prezos dos bens intermedios rexistraron unha diminución interanual do 2,15% e os dos bens de capital do 4,72%.

Índices de valor unitario. Índice xeral e clasificación por destino económico dos bens. Galicia
Taxas de variación interanuais en porcentaxes

EXPORTACIÓNS

IMPORTACIÓNS

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Clasificación por orixe/destino xeográfico

Por destino xeográfico, produciuse un aumento interanual do 4,67% nos prezos dos bens exportados aos países da Unión Económica e Monetaria e do 5,31% nos das exportacións á Unión Europea. En marzo produciuse un aumento do 5,75% nos prezos das exportacións á OCDE e do 6,60% nas exportacións enviadas ao resto do mundo en termos interanuais.

Por orixe dos bens importados, os prezos dos bens procedentes de países pertencentes á Unión Económica e Monetaria diminuíron un 2,18% en termos interanuais. Para a Unión Europea os prezos das importacións rexistraron unha diminución do 2,53% e para a OCDE do 0,75%. Finalmente, este mes diminuíron en termos interanuais os prezos das importacións procedentes do resto do mundo (un 7,10%).

Índices de valor unitario. Clasificación por orixe/destino xeográfico. Galicia
Taxas de variación interanuais en porcentaxes

EXPORTACIÓNS

IMPORTACIÓNS

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Definicións e máis información

Definicións

Acceso ás táboas de datos:

Compartir: