Construción de edificios. Resumo de resultados

Resumo de resultados 31/07/2019
Datos correspondentes a abril de 2019

Introdución

A operación estatística Construción de edificios ofrece información sobre as licenzas de obra maior que conceden os concellos de Galicia. O colectivo de informantes constitúeo o conxunto dos promotores inmobiliarios e/ou técnicos colexiados que asinan os proxectos de edificación.

A estatística ofrece información sobre o número de edificacións de nova planta a construír (con distinción de se se trata de edificios residencias ou non residencias), a rehabilitar e a demoler. Tamén informa sobre as vivendas de nova planta ás que darán lugar as novas edificacións, o número de vivendas creadas en rehabilitación e a demoler, así como da variación neta do parque de vivendas.

O Instituto Galego de Estatística (IGE) publica avances mensuais desta operación, que inclúen datos a nivel da comunidade. Co cambio de ano, a información mensual sintetízase e calcúlanse os agregados para o coxunto do período anual, que incluén datos a nivel provincial e municipal das principais variables.

Táboa de principais resultados para Galicia

En abril concedéronse licenzas para 143 edificacións de nova planta. Sobre edificacións xa existentes, concedéronse licenzas para 147 obras de rehabilitación e 16 para obras de demolición de edificios.

Estas licenzas permitirán construír 185 novas vivendas. O número de vivendas creadas en rehabilitación será de 41 e as vivendas a demoler serán 37. A variación neta do parque de vivendas1 este mes foi, por tanto, positiva (189 novas vivendas).

En relación ao acontecido doce meses antes, o número de edificios a construír de nova planta aumentou en 26 unidades: 143 en abril de 2019 fronte a 117 en abril de 2018. O número de vivendas a construír destas características diminúe en 9 unidades en relación ao rexistrado hai un ano. O número de edificios a rehabilitar é maior que o rexistrado doce meses antes: 147 en abril de 2019 fronte aos 128 de abril de 2018.

1A variación neta do parque de vivendas calcúlase como a suma do número de vivendas a crear en nova planta e o de vivendas a crear en rehabilitación, menos o número de vivendas a demoler.

Número de edificios e vivendas a construír, rehabilitar e demoler. Galicia

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


Gráfico coa evolución da variación neta do parque de vivendas

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Definicións e máis información

Definicións

Acceso ás táboas de datos:

Compartir: