Cifras de poboación

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Poboación segundo grao de urbanización. Información para Galicia e provincias

No período 1998-2017 a poboación galega aumentou na zona densamente poboada (ZDP) e na intermedia (ZIP) e diminuíu na zona pouco poboada (ZPP). A poboación da zona intermedia experimentou nese período un crecemento do 13,7%, notablemente maior que na ZDP que só acada o 1,7%. Por provincias, o comportamento non é similar se ben hai algúna trazo común a todas elas, como é a significativa perda de poboación no período 1998-2017 na ZPP e, de xeito especial, nas provincias de Lugo e Ourense.

No ano 2017 a poboación das provincias da Coruña e Pontevedra incrementouse con respecto á do ano 1998 un 1,3% e un 4% respectivamente. Pola contra, a poboación das provincias de Lugo e Ourense diminuíu con respecto á do ano 1998. En termos absolutos, no período 1998-2017, Galicia diminuíu a súa poboación en 16.205 habitantes; A Coruña e Pontevedra gañaron 50.402 habitantes e Lugo e Ourense perderon 66.607.


Poboación segundo o grao de urbanización. A Coruña.
Anos 1998 e 2017

Poboación segundo o grao de urbanización. Lugo.
Anos 1998 e 2017

Poboación segundo o grao de urbanización. Ourense.
Anos 1998 e 2017

Poboación segundo o grao de urbanización. Pontevedra.
Anos 1998 e 2017

Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Poboación segundo o subgrao de urbanización. Galicia

No ano 2017, o 73,1% da poboación galega reside na ZDP (36,5%) e nas dúas subzonas intermedias, ZIP alta (28,3%) e ZIP baixa (8,4%). Con respecto ao ano 1998, a porcentaxe de poboación que acumulan estas tres subzonas incrementouse en 5,4 puntos. Por outra parte a ZPP baixa, que no ano 2017 conta co 14,7% da poboación galega, experimentou con respecto ao ano 1998 unha diminución de 4,7 puntos no peso da súa poboación sobre o total de Galicia.

Os datos da evolución da poboación nas seis subzonas de urbanización de Galicia no período 1998-2017 reflicten por un lado un incremento significativo de poboación da ZIP alta, e por outro lado unha perda de poboación da ZPP intermedia e baixa. Así, no 2017 a poboación da ZIP alta creceu un 16,7% con respecto á do ano 1998 , pola contra a ZPP intermedia diminuíu a súa poboación nun 16,6% e a ZPP baixa nun 24,8%.


Poboación segundo o subgrao de urbanización. Galicia

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: INE. Censos de poboación, INE. Padrón Municipal de Habitantes

Compartir: