Estrutura da renda e da poboación

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Estrutura da renda e da poboación segundo o grao de urbanización. Galicia

No ano 2009, a ZDP acumula o 44,3% do saldo das rendas primarias de Galicia (froito principalmente das rendas derivadas do traballo remunerado e por conta propia). Esta porcentaxe reduciuse dende o ano 2000 (46,3%), igual que ocorreu na ZPP; pola contra, a ZIP incrementou no período 2000-2009 a súa importancia na percepción de rendas primarias. Na ZDP a porcentaxe supera o seu peso poboacional, o que significa que o saldo de rendas primarias por habitante é superior á media galega nesta zona.
A estrutura da renda dispoñible bruta atópase máis próxima á estrutura poboacional grazas á redistribución de rendas, pero está lonxe da distribución poboacional.


Estrutura da renda e da poboación segundo segundo o subgrao de urbanización. Galicia. Ano 2000

Estrutura da renda e da poboación segundo segundo o subgrao de urbanización. Galicia. Ano 2009

Principais variables económicas en relación ao promedio segundo o grao de urbanización (Galicia=100). Galicia

A zona pouco poboada (ZPP) atópase por debaixo da media galega na renda dispoñible por habitante e presenta ademais un peso da remuneración de asalariados sobre o total da renda inferior á media galega. En cambio, o peso das prestacións sociais sobre os recursos totais é no ano 2009 un 24,4% superior á media galega. Como consecuencia, a cobertura das cotizacións sociais na ZPP é a inferior dos tres graos de urbanización.


Principais variables económicas en relación ao promedio segundo o grao de urbanización (Galicia=100). Galicia. Ano 2009

Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Estrutura da renda e da poboación segundo o subgrao de urbanización. Galicia

A ZDP e a ZIP alta acumulan no ano 2009 o 71,5% do saldo das rendas primarias de Galicia, e un 68,2% da renda dispoñible bruta, mentres que a poboación que reside nestas zonas é o 62,9% do total.
O peso das zonas con menor subgrao de urbanización na renda dispoñible bruta, ZPP intermedia e ZPP baixa, é superior ao do saldo das rendas primarias bruto. Nestas zonas as variables de redistribución da renda como as prestacións sociais, os impostos e as transferencias contribúen a igualar a capacidade de aforro e consumo das diferentes zonas de Galicia.


Estrutura da renda e da poboación segundo o subgrao de urbanización. Galicia. Ano 2009

Principais variables económicas en relación ao promedio segundo o subgrao de urbanización (Galicia=100). Galicia


Principais variables ecónomicas en relación ao promedio segundo o subgrao de urbanización (Galicia=100). Galicia. Ano 2009

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos

Compartir: