Distribución do Produto interior bruto (PIB) de Galicia

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia segundo o grao de urbanización

Distribución do Produto Interior Bruto (PIB) de Galicia segundo o grao de urbanización. Revisión estatística 2019

No ano 2018 o 43,7% do PIB de Galicia xérase na zona máis poboada, con 27.208 millóns de euros, mentres que a zona que menos contribúe ao total do PIB é a ZPP. Con respecto ao 2016 diminuíu o peso da ZPP na distribución do PIB de Galicia e, incrementáronse a ZIP e ZDP. En todo caso, con respecto a 2016, estes cambios non superan as dúas décimas.

Distribución do PIB segundo o grao de urbanización. Revisión estatística 2019
Ano 2018

Distribución do Produto Interior Bruto (PIB) segundo o sector de actividade por grao de urbanización. Revisión estatística 2019

Ao considerar a distribución do PIB por sectores de actividade nas distintas zonas de urbanización obsérvase que o peso do sector servizos diminúe co grao de urbanización e, pola contra, o peso do sector primario aumenta de forma notable a medida que decrece o grao de urbanización. No que respecta aos sectores da industria e a construción, tamén neste caso semella existir unha relación inversa entre o peso destes no PIB e o grao de urbanización, sendo, de novo, a zona pouco poboada onde a industria e a construción achegan máis valor engadido á economía da rexión.

Baixo o epígrafe de Impostos netos inclúense fundamentalmente impostos ao consumo como o IVE e os impostos especiais. Estes representan unha maior proporción do PIB nas ZPP debido a que nestas zonas hai unha menor actividade económica por habitante, e unha porcentaxe de poboación inactiva máis elevada. A estrutura produtiva da ZIP é máis similar á estrutura produtiva de Galicia que o das outras zonas.


Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Distribución do Produto Interior Bruto (PIB) de Galicia segundo o subgrao de urbanización. Revisión estatística 2019

Non existe unha relación directa entre o subgrao de urbanización e a contribución ao PIB. As subzonas que menos contribúen á xeración de valor en Galicia no ano 2018 son a ZPP intermedia, a ZPP alta e a ZIP baixa (no caso da ZPP intermedia non chega ao 4%). A ZIP alta achega un 25,9 % do PIB, e constitúe o segundo subgrupo por volume de actividade económica. Cómpre destacar que nos concellos da ZPP baixa xérase o 13% do PIB galego.


Distribución do Produto Interior Bruto (PIB) de Galicia segundo rama de actividade por subgrao de urbanización. Revisión estatística 2019

Non existe unha relación directa entre o subgrao de urbanización e a contribución ao PIB. As subzonas que menos contribúen á xeración de valor en Galicia no ano 2018 son a ZPP intermedia, a ZPP alta e a ZIP baixa (no caso da ZPP intermedia non chega ao 4%). A ZIP alta achega un 25,9 % do PIB, e constitúe o segundo subgrupo por volume de actividade económica. Cómpre destacar que nos concellos da ZPP baixa xérase o 13% do PIB galego.

Ao considerar a estrutura produtiva segundo subzonas de urbanización repítese a relación inversa entre achega do sector primario e subgrao de urbanización. Outro factor relevante, ao analizar a estrutura produtiva a doce ramas de actividade, é a descomposición do sector servizos. Neste sector, a rama de actividade das administracións públicas e a educación e sanidade (de mercado e non mercado) é o factor diferencial que fai que a achega dos servizos sexa tan elevada nestas zonas máis urbanizadas (ZDP). Tamén contribúe unha maior presenza de servizos relacionados coa actividade empresarial (Actividades de información, financeiros, inmobiliarios e empresariais).

A achega da industria é sobranceira nas ZIP baixa, ZPP intermedia e ZPP baixa. Nas tres zonas destaca o elevado peso no PIB da rama "Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos". Outro trazo significativo das estruturas produtivas por subgrao é que a achega ao PIB da Industria Agroalimentaria é máis elevada nas ZIP e na ZPP alta que nas que presentan menor subgrao de urbanización, a pesar da elevada achega das actividades do sector primario. Nas ZPP baixa destacamos tamén a rama de actividade das "Industrias extractivas e fabricación de outros produtos minerais non metálicos" que, ao igual que ocorre co sector primario, dependen do aproveitamento de recursos naturais.

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Descarga de datos

Fontes de información

IGE.Produto interior bruto municipal. Revisión estatística 2019.
Os datos do ano 2018 son provisionais.


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: