Saldo de rendas primarias bruto sobre a renda dispoñible bruta

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Saldo de rendas primarias bruto sobre a renda dispoñible bruta segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2016


Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Saldo de rendas primarias bruto sobre a renda dispoñible bruta segundo o subgrao de urbanización. Galicia

En Galicia, no ano 2016, o saldo de rendas primarias bruto sobre a renda dispoñible bruta crece co grao de urbanización e só na ZPP é inferior ao 100%; o que quere dicir que na ZPP a renda dispoñible bruta supera ao saldo de rendas primarias bruto.

Dende o ano 2010 ao 2015 o indicador saldo de rendas primarias bruto sobre a renda dispoñible diminuíu (coa única excepción do ano 2014, no que rexistrou un leve repunte interanual); esta baixada ten que ver coa diminución, a súa vez, da actividade produtiva ou, alternativamente, coa moderación do seu crecemento, que trae aparellada un decrecemento da remuneración de asalariados e das rendas mixtas e un incremento das prestacións sociais (por exemplo, prestacións por desemprego). Pola contra, no último ano dispoñible, o 2016, semella que o indicador comeza a recuperarse.


Saldo de rendas primarias bruto sobre a renda dispoñible bruta segundo o subgrao de urbanización. Galicia. Anos 2010 e 2016

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos

Compartir: