Prestacións sociais sobre a renda dispoñible bruta

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Prestacións sociais sobre a renda dispoñible bruta segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2015


Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Prestacións sociais sobre a renda dispoñible bruta segundo o subgrao de urbanización. Galicia

No ano 2015 o indicador prestacións sociais sobre a renda dispoñible bruta é maior nas zonas menos urbanizadas (ZPP). Este indicador toma os valores máis baixos na zona ZDP e na ZIP, tanto en Galicia coma nas provincias.

O indicador considerado aumentou paulatinamente dende o ano 2010 ao 2015 en todas as subzonas de urbanización.

A subzona onde o cambio é máis acusado entre ambos anos é a ZDP, na que o indicador se incrementa un 11,4%; as zonas ZPP intermedia e ZPP baixa tamén experimentaron taxas de variación próximas a este valor (11,3% no primeiro caso e 10,7% no segundo).


Prestacións sociais sobre a renda dispoñible bruta segundo o subgrao de urbanización. Galicia

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos

Compartir: