Prestacións sociais sobre a renda dispoñible bruta

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Prestacións sociais sobre a renda dispoñible bruta segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2009


Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Prestacións sociais sobre a renda dispoñible bruta segundo o subgrao de urbanización. Galicia

No ano 2009 o indicador prestacións sociais sobre a renda dispoñible bruta é maior nas zonas menos urbanizadas (ZPP). Este indicador toma os valores máis baixos na zona ZDP e na ZIP, tanto en Galicia coma nas provincias.

A observación do indicador ao longo do tempo manifesta unha evolución lixeiramente decrecente ata o ano 2008, onde, para todas as subzonas, se observa un crecemento nos últimos anos da serie.

A subzona onde o cambio é máis acusado é a ZPP baixa, que pasa de decrecer un 3,5% no ano 2007 a crecer un 8,1% no ano 2008. A tendencia crecente perdura en todas as subzonas no último período.


Prestacións sociais sobre a renda dispoñible bruta segundo o subgrao de urbanización. Galicia

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos

Compartir: