Ratio cotizacións sociais sobre prestacións sociais

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Ratio cotizacións sociais sobre prestacións sociais segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2009


Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Ratio cotizacións sociais sobre prestacións sociais segundo o subgrao de urbanización. Galicia

A ratio cotizacións sociais sobre prestacións sociais toma no ano 2009 os valores máis elevados na ZDP, agás na provincia da Coruña, onde o valor do indicador na ZIP supera ao da ZDP. O indicador toma o menor valor, tanto en Galicia como nas provincias, na zona menos poboada (ZPP).

A evolución deste indicador presenta un cambio no ano 2007, e pasa dunha tendencia crecente dende o ano 2005, a decrecer fortemente nos dous seguintes anos en todas as subzonas. Na ZPP baixa este decrecemento é menos acusado (5,5% entre os ano 2007 e 2009), mentres que na ZIP alta é onde máis se fixo notar o descenso (12,1% entre os anos 2007 e 2009).


Ratio cotizacións sociais sobre prestacións sociais segundo o subgrao de urbanización. Galicia

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos

Compartir: