Porcentaxe de afiliacións por conta propia

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia e provincias segundo o grao de urbanización

Porcentaxe de afiliacións por conta propia segundo o grao de urbanización. Información para Galicia e provincias. Ano 2018

Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Porcentaxe de afiliacións por conta propia segundo o subgrao de urbanización. Galicia


En Galicia, a porcentaxe de afiliacións por conta propia increméntase a medida que se descende no grao de urbanización da zona densamente poboada á pouco poboada. Ademais, este comportamento repítese nas catro provincias galegas.

A desagregación nas seis subzonas de urbanización pon en evidencia as diferenzas existentes entre as subzonas, especialmente entre as situadas nos extremos. Así, a porcentaxe de afiliacións por conta propia representa na ZDP no ano 2018 o 17,5% das afiliacións totais ao Sistema, fronte ao 33,4% da ZPP baixa.

Polo tanto, os resultados reflicten unha maior presenza de emprego autónomo nas zonas máis rurais.


Porcentaxe de afiliacións por conta propia segundo o subgrao de urbanización. Galicia. Ano 2018

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social

Compartir: