Paro rexistrado por 1.000 habitantes

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia segundo o grao de urbanización

Paro rexistrado por 1.000 habitantes segundo o grao de urbanización. Galicia

O número de persoas paradas rexistradas por cada 1.000 habitantes é máis elevado nas zonas densamente poboada e intermedia que na ZPP.
No período 2010-2017 este indicador rexistra nas tres zonas o seu valor máis baixo no último ano. Entre 2010 e 2013 o número de persoas paradas por cada 1.000 habitantes increméntase de forma continuada nas tres zonas; a partir de 2013 o indicador comeza a descender. Así, o volume de paro rexistrado por cada 1.000 habitantes diminuíu entre 2013 e 2017 un 23,7% na ZDP, un 28,6% na ZIP e un 29,2% na ZPP.


Paro rexistrado por 1.000 habitantes segundo o grao de urbanización. Galicia

Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Paro rexistrado por 1.000 habitantes segundo sexo e subgrao de urbanización. Galicia

A consideración das seis subzonas determinadas polo subgrao de urbanización, así como o sexo, na análise do paro rexistrado por 1.000 habitantes permite comprobar como a incidencia desta variable é maior na ZDP (124,7 persoas paradas/1.000 hab.) para ambos sexos (113,5 para os homes fronte a 135 para as mulleres). Parece existir unha certa relación directa entre paro rexistrado e subgrao de urbanización, xa que os valores do indicador diminúen de forma continuada dende a zona ZDP ata a ZPP baixa, coa única excepción da ZPP alta, que rexistra indicadores superiores para ambos sexos que a ZIP baixa.

Por outra parte, cómpre resaltar o comportamento da subzona máis rural (ZPP baixa), na que o indicador acada un valor notablemente máis baixo que no resto de subzonas; en particular, no ano 2017, o paro rexistrado por 1.000 habitantes na ZPP baixa é un 26,6% inferior ao rexistrado na ZDP.

Por último, os datos do indicador segundo o sexo amosan que a incidencia do paro rexistrado é maior nas mulleres que nos homes en todas as subzonas de urbanización.


Paro rexistrado por 1.000 habitantes segundo sexo e subgrao de urbanización. Galicia. Ano 2017

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: IGE. Cifras poboacionais de referencia, Consellería de Traballo e Benestar. Informe do paro rexistrado e información subministrada directamente

Compartir: