Paro rexistrado de menores de 25 anos por 1.000 habitantes

ZDP: Zona densamente poboada; ZIP: Zona intermedia; ZPP: Zona pouco poboada

Información para Galicia segundo o grao de urbanización

Paro rexistrado de menores de 25 anos por 1.000 habitantes segundo o grao de urbanización. Galicia

O paro rexistrado de menores de 25 anos por 1.000 habitantes alcanza na ZIP os seus valores máis altos ao longo do período 2009-2016, polo que non presenta unha relación directa co grao de urbanización.

No período 2010-2012 o indicador increméntase notablemente na ZPP e acada no 2012 un valor incluso superior ao da ZDP, mentres nas outras dúas zonas permanece practicamente igual. A partir de 2013, o indicador comeza a diminuír nas tres zonas de urbanización, coincidindo coa recuperación do mercado laboral galego. No ano 2016 o paro rexistrado de menores de 25 anos por 1.000 habitantes experimentou unha redución interanual do 11,9%, 14,5% e 14,2% na ZDP, ZIP e ZPP respectivamente.


Paro rexistrado de menores de 25 anos por 1.000 habitantes segundo o grao de urbanización. Galicia

Información para Galicia segundo o subgrao de urbanización

Paro rexistrado de menores de 25 anos por 1.000 habitantes segundo sexo e subgrao de urbanización. Galicia

Ao considerar os datos do paro rexistrado de menores de 25 anos por 1.000 habitantes nas seis subzonas de urbanización obsérvase como no ano 2016 o valor máis alto acádase na ZPP intermedia (56,4 parados menores de 25 anos por 1.000 hab.) e os máis baixos na ZPP baixa (48,6 parados menores de 25 anos por cada 1.000 habitantes). Non existe unha relación directa entre este indicador e o subgrao de urbanización.

Por outra parte, os datos do indicador segundo o sexo amosan que a incidencia do paro rexistrado entre os menores de 25 anos é maior nos homes que nas mulleres en todas as subzonas de urbanización, o que representa un elemento diferenciador con respecto ao indicador do paro rexistrado por 1.000 habitantes para o total da poboación; este presenta sempre valores máis altos para as mulleres que para os homes en todas as áreas de urbanización. A subzona na que existe unha maior diferenza relativa no indicador por xénero é a ZPP baixa, onde o valor para os homes é un 11% superior ao das mulleres.


Paro rexistrado de menores de 25 anos por 1.000 habitantes segundo sexo e subgrao de urbanización. Ano 2016

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Máis definicións de interese

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Elaboración propia a partir de: IGE. Cifras poboacionais de referencia, Consellería de Traballo e Benestar. Informe do paro rexistrado e información subministrada directamente

Compartir: