Introdución

volver ao índice

A partir da información proporcionada polas proxeccións a curto prazo elaboradas cada dous anos polo Instituto Nacional de Estadística (INE), o IGE elabora a desagregación territorial das mesmas, ata o nivel de comarcas. Preséntanse neste momento os resultados obtidos para o período temporal 2020-2035,por sexo e grupos quinquenais de idade.

O efecto da COVID-19 modificou as hipóteses de evolución futura da mortalidade e dos movementos migratorios para os primeiros anos da proxección; estes cambios poden consultarse na metodoloxía.Variación da poboación

volver ao índice

No caso de mantérense as tendencias demográficas actuais, Galicia presentaría un comportamento continuo de decrecemento poboacional no período 2020-2035,que chegaría a acumular unha caída do 6,6%.Por provincias, serían as de Ourense e Lugo as que manifestarían diminucións máis acusadas, dun 11,1% e 10,5% respectivamente no período considerado, mentres que nas provincias de A Coruña e Pontevedra estas diminucións serían do 5,7% e 4,8% respectivamente.

A diminución da poboación galega explicaríase maioritariamente polo saldo vexetativo negativo no período, que seguiría a tendencia observada nos últimos anos, cunha diferenza cada vez máis ampla entre nacementos e defuncións. Asi, se en 2020 o saldo vexetativo acadaría a cifra de -17.316 persoas, en 2034 proxéctase en -20.324. Cómpre salientar a diferente evolución de ambas variables: o número de nacementos continuará nunha senda descendente, mentres que o número de defuncións aumenta de forma continuada durante todo o período da proxección.

Porén, o saldo migratorio en Galicia presentaría signo positivo en todo o período da proxección, acadando o seu valor máximo no ano 2034, 10.971 persoas.

Poboación residente no 1 de xaneiro de cada ano. Galicia e provincias
Unidade: persoas, tanto por cento (%)

Espazo 2020 2035 Taxa de variación
Galicia