Sector de especialización das comarcas. Ano 2014

Fonte: IGE. Produto interior bruto municipal. Base 2010

Nota: calcúlase un índice de especialización para cada comarca e sector como o cociente entre o peso do VEB do sector na comarca e o peso do VEB do sector na economía galega. En cada comarca defínese o sector de especialización como aquel que presenta o maior valor dos índices anteriores.
Os datos do ano 2014 son provisionais.