Definicións

Táboas de mortalidade

Defuncións teóricas (dx)

Número de mortes que ocorren entre as idades exactas x e x+n.


Esperanza de vida (ex)

Promedio de anos que lle quedan por vivir a un individuo que chega con vida á idade x, no caso de que as condicións de mortalidade se mantivesen constantes.


Factores de separación (ax)

Promedio de anos vividos no derradeiro ano de vida polos individuos de sexo s, que falecen con idade cumprida x.


Poboación estacionaria (Lx)

Número total de anos vividos polos individuos con idade cumprida x.


Risco de morte (qx)

Probabilidade, dun individuo que alcanzou a idade exacta x, de falecer antes de alcanzar a idade x+n.


Superviventes (lx)

Número de individuos que superaron con éxito o risco de falecer antes da idade x.


Taxa de mortalidade (mx)

Cociente entre o número de defuncións de individuos con idade entre x e x+n e a poboación do mesmo grupo de idade.


Tempo vivido (Tx)

Número total de anos vividos polos superviventes lx desde o aniversario x ata a extinción da xeración.


Compartir: