Descarga de táboas

Territorio, recursos naturais e medio ambiente

Territorio e medio

Poboación e condicións sociais

Poboación
Sanidade
Educación
Traballo
  Censos de poboación e vivendas. Traballo
  Enquisa de poboación activa (EPA)
  Enquisa de poboación activa. Módulo de conciliación entre vida laboral e familiar
  Estatística de fluxos da poboación activa
  Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a transición da vida laboral á xubilación
  Enquisa de poboación activa. Módulo de accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo
  Enquisa de poboación activa. Módulo da situación dos inmigrantes e os seus fillos en relación co mundo laboral
  Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral
  Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
  Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
  Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
  Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
  Afililacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
  Afiliacións á Seguridade Social
  Emprego na Seguridade Social e mutualidades
  Mercado de traballo e pensións nas fontes tributarias
  Mobilidade do mercado de traballo nas fontes tributarias
  Proxeccións de taxas de actividade
  Enquisa aos demandantes de emprego
  Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións
  Contratos
  Condicións no traballo
  Sinistralidade laboral
  Concertación laboral
  Conflitividade laboral
  Custos laborais
  Mostra continua de vidas laborais
  Salarios
  Outra información
Benestar e condicións de vida
Cultura e lecer

Estrutura produtiva

Agricultura e pesca
Enerxía e industria
Construción e vivenda
Servizos
Administración pública
Economía

Sociedade da información, ciencia e tecnoloxía

Sociedade da información
Ciencia e tecnoloxía

Indicadores

Síntese

Compartir: