Definicións


Consumos intermedios:

Representan o valor dos bens e servizos consumidos como insumos nun proceso de produción (SEC-2010, 3.88 e seguintes). Non se inclúen os activos fixos, cuxo consumo debe rexistrarse como consumo de capital fixo.

Operacións relacionadas
Contas económicas anuais
Marco input-output
Contas do sector fogares
Conta satélite da cultura
Contas económicas trimestrais
Contas das sociedades mercantís de Galicia
Compartir: