Vocabulario estatístico. Galego - inglés

  Inglés
F  
fenda gap
fiabilidade reliability
fogar household
forte strong
fracción proportion
fracción de negativos/positivos falsos false negative/positive rate
fraco weak
fragmentariamente piecewise
frecuencia frequency
fronteiro boundary
función de/das varianzas xeneralizadas generalized variance function
función de custos cost function

25-03-2010
Compartir: