Vocabulario estatístico. Galego - inglés

  Inglés
T  
táboa de dúas por dúas 2-by-2 table
táboa de/das contixencias contingency table
tamaño size
tanto (punto) score
taxa rate
taxa de acerto hit rate
taxa de fallo hazard rate
técnicas conducidas polos datos data-driven methods
tendencia trend
tenteando trial and error, by
teorema theorem
Teorema central do límite Central Limit Theorem
teoría da información information theory
termo central central term
tipo rate
tipo de troco exchange rate
traballo (factor) labour
transversal cross-section
tricotomía trichotomy
tricotómico tricotomous
troco exchange
truncada (mostra, distribution...) truncated (sample, distribution...)
truncar truncate, to

25-03-2010
Compartir: