Vocabulario estatístico. Galego - inglés

  Inglés
D  
dúas abas (contraste de) two-tail test
débil weak
decil decile
declive slope
deflación deflation
deflatar deflate, to
demanda demand
dendrograma dendrogram
depuración editing
desagregación breakdown
descentrada non-central
descompoñibilidade decomposability
descompor decompose, to
deseño design
desigualdade inequality
desviación deviance
desvío deviation
desvío padrón standard deviation
desvío tipo standard deviation
diagrama de arañeira spider diagram
diagrama de caixa e patillas box-and-whiskers plot
diagrama de caule e follas stem-and-leaf diagram
diagrama de sectores pie chart
dicotomía dychotomy
dicotómico dychotomous
directorio directory
discreta discrete
disparidade odds
distribución conxunta joint distribution
disxunto disjoint
doela spline
dominio domain
dupla (clasificación, entrada) two-way

25-03-2010
Compartir: