Vocabulario estatístico. Inglés - galego

  Galego
F  
factor analysis análise factorial
factor loading carga do factor
false negative negativo falso
false positive positivo falso
false negative/positive rate fracción de negativos/positivos falsos
field álxebra; campo
fit, to axustar
fit axustamento
fitted axustado
fitting axustamento
forecasting extrapolación, prognóstico
frame marco, moldura
framework estrutura, conxuntura, marco
frequency frecuencia

25-03-2010
Compartir: