Vocabulario estatístico. Inglés - galego

  Galego
H  
hat matrix matriz circunflexo
hazard rate taxa de fallo
homogeneity homoxeneidade
hierarchical xerárquico
hierarchy xerarquía
histogram histograma
hit rate taxa de acerto
household lar, fogar
hypothesis hipótese

25-03-2010
Compartir: