Vocabulario estatístico. Inglés - galego

  Galego
B  
backcasting retropolación
backfitting retroaxustamento
balanced equilibrado
bandwidth largura de banda
baseline liña basal, (liña) base
bias nesgo
birth and death process proceso de nacemento e morte
blinding cegamento
block bloque
branching process proceso de ramificación
breakdown crise; desagregación
bound límite
boundary fronteiro
box-and-whiskers plot diagrama de caixa e patillas
budget orzamento

25-03-2010
Compartir: