Vocabulario estatístico. Inglés - galego

  Galego
P  
p-value valor-p
pairwise por pares, dous a dous
parameter parámetro
parsimonious parco
pattern pauta, patrón, forma
payment pagamento
percentile percentil, centil
pie chart diagrama de sectores
piecewise fragmentariamente
plug in, to substituír
plug-in (estimator) por analoxía, por substitución (estimador)
politomous policotómico
polytomy policotomía
posteriori, a posterior, final, a posteriori
prediction predición
predictor preditor
principal component compoñente principal
principal component analysis análise das compoñentes principais
prior inicial, anterior, previo, a priori
probability probabilidade
profile perfil
proportion fracción, proporción
purchase power standard (PPS) paridade do poder adquisitivo (PPA)

25-03-2010
Compartir: