Vocabulario estatístico. Inglés - galego

  Galego
D  
data-driven (methods) (técnicas ou métodos) conducidos polos datos
decile decil
decomposability descompoñibilidade
decompose, to descompor, descompoñer
demand demanda
dendrogram dendrograma
deviance desviación
deviation desvío
deflate, to deflatar
deflation deflación
degrees of freedom graos de liberdade
design deseño
dimensionless adimensional
directory directorio
discrete discreta
disjoint disxunto
domain dominio
dummy variable variable muda, ficticia, auxiliar...
dwelling vivenda, morada
dychotomous dicotómico
dychotomy dicotomía

25-03-2010
Compartir: