Vocabulario estatístico. Castelán - galego

  Galego
R  
rachas refachos, racheiras
razón de fallo taxa de fallo, razón de fallo
rechazo (de una hipótesis, región de...) rexeitamento (dunha hipótese, rexión de...)
recorrido percorrido
recorrido intercuartílico percorrido intercuartílico
recuento contaxe
redondear arredondar, redondear
regla regra
respuesta resposta
restricción restrición
riesgo risco
ruido ruído

25-03-2010
Compartir: