Clasificación Nacional de Ocupacións (CNO-2011)

Variables de corte:Descrición=Descrición
Variables en filas:  Código ocupacións

1 Directores e xerentes
2 Técnicos e profesionais científicos e intelectuais
3 Técnicos; profesionais de apoio
4 Empregados contables, administrativos e outros empregados de oficina
5 Traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores
6 Traballadores cualificados no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro
7 Artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras e a construción (salvo operadores de instalacións e maquinaria)
8 Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores
9 Ocupacións elementais
0 Ocupacións militares
(29-12-2010)
Compartir: