Enquisa de poboación activa (EPA)


Taxas de actividade, ocupación e paro por sexo. Metodoloxía EPA 2005

Unidade: Porcentaxes
Actividade=Taxa de paro
  2017/III2017/IV
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Galicia 14,5 13,2 15,8 14,7 14,2 15,2
   A Coruña 13,3 12,4 14,3 13,5 13,0 14,0
   Lugo 11,1 9,8 12,6 11,2 10,7 11,9
   Ourense 15,3 13,0 17,8 13,7 12,6 14,9
   Pontevedra 16,9 15,7 18,2 17,8 17,5 18,0

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
25-01-2018
Compartir: