Actividade industrial en Galicia


Estatística estrutural de empresas do sector industrial. Resultados por agrupacións de actividade. CNAE-09

Unidade: Persoas, miles euros
  2016
  EspañaGalicia
  Número de locaisCifra de negociosSoldos e salariosInversión en activos materiaisPersoal ocupadoNúmero de locaisCifra de negociosSoldos e salariosInversión en activos materiaisPersoal ocupado
Total industria 189.789 571.944.418 56.525.881 21.466.653 2.082.775 12.699 36.066.357 3.168.861 1.127.905 133.629
   B Industrias extrativas 2.046 3.421.300 631.714 412.970 20.367 275 249.155 51.593 14.994 2.264
   C Industria manufactureira 166.984 466.087.947 49.573.235 16.022.328 1.854.926 11.609 30.533.541 2.812.300 771.660 121.771
      Alimentación 22.537 95.075.719 7.200.781 2.843.021 337.820 2.005 7.407.774 503.514 152.150 27.192
      Fabricación de bebidas 4.908 16.530.424 1.541.606 1.011.006 50.917 486 841.069 72.634 71.851 2.894
      Industria do tabaco 54 779.872 173.085 10.247 2.107 0 0 0 0 0
      Industria téxtil 6.013 5.547.261 815.280 178.414 42.485 390 131.195 30.850 4.762 2.036
      Confección de prendas de vestir 8.557 4.772.726 688.753 76.530 44.385 795 1.525.777 195.616 10.789 9.306
      Industria do coiro e do calzado 4.696 4.385.579 635.536 73.893 40.829 51 28.924 4.202 368 296
      Madeira e cortiza 9.601 6.155.365 851.518 352.763 48.332 967 1.165.622 139.544 61.466 7.273
      Industria do papel 1.652 12.323.664 1.305.101 576.369 43.139 42 521.012 54.955 33.063 1.639
      Artes gráficas e soportes gravados 13.456 5.735.631 1.226.588 350.319 60.237 720 230.973 50.898 15.460 2.976
      Coquerías e refino do petróleo 18 30.810.097 609.912 618.814 8.918 .. .. .. .. ..
      Industria química 3.409 37.132.230 3.198.932 1.239.137 87.812 151 561.556 42.150 8.410 1.548
      Industria farmaceútica 350 13.728.349 1.768.121 555.404 41.102 .. .. .. .. ..
      Caucho e materias plásticas 4.340 19.248.308 2.617.251 903.686 93.312 165 700.263 81.975 27.462 3.421
      Produtos minerais non metálicos diversos 8.018 16.939.455 2.463.466 690.989 89.497 790 644.817 130.768 20.956 6.064
      Metalurxia 1.171 26.607.566 2.003.596 646.757 58.378 76 3.895.340 129.956 50.612 4.556
      Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 32.860 31.116.571 5.588.624 1.254.583 232.530 2.133 1.814.887 325.881 55.250 14.874
      Fabricación de produtos informaticos, electrónicos e ópticos 2.347 4.129.771 779.307 124.425 25.963 93 149.864 25.470 4.781 892
      Fabricación de material e equipo eléctrico 1.979 16.530.930 2.078.018 391.799 64.754 79 516.334 38.490 7.616 1.292
      Maquinaria e equipo mecánico 5.427 18.538.148 3.186.597 518.304 103.042 253 426.657 96.927 13.682 3.649
      Vehículos de motor, remolques e semirremolques 1.638 69.351.166 5.101.333 2.562.820 153.942 111 6.462.582 420.598 139.456 13.911
      Material de transporte, agás vehículos de motor 715 13.901.736 1.953.888 396.193 46.672 104 567.781 132.942 14.264 4.000
      Fabricación de mobles 11.802 5.104.383 972.092 143.772 57.392 825 281.429 52.770 5.370 3.393
      Outras industrias manufactureiras 9.990 3.931.432 773.452 187.824 41.979 527 100.546 23.508 7.759 1.781
      Reparación e instalación de maquinaria e equipo 11.446 7.711.564 2.040.396 315.260 79.381 827 661.237 189.172 27.393 7.458
   D Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 14.077 83.241.993 2.014.400 4.263.157 41.022 532 4.453.327 130.127 307.246 2.558
      Subministración de electricidade, gas, vapor e aire acondicionado 14.077 83.241.993 2.014.400 4.263.157 41.022 532 4.453.327 130.127 307.246 2.558
   E Subministración de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación 6.682 19.193.178 4.306.532 768.198 166.460 283 830.334 174.843 34.006 7.036
      Captación, depuración e distribución de auga 3.094 7.928.732 1.365.485 316.938 46.967 39 212.826 35.834 5.423 1.217
      Recollida e tratamento de augas residuais 518 675.417 157.527 28.836 6.781 41 23.115 2.774 8.175 153
      Recollida, tratamento e elminación de residuos, valoración de residuos 2.783 10.459.245 2.756.901 420.225 111.456 188 591.619 136.015 20.388 5.643
      Actividades de descontaminación e outros servizos de gestión de residuos 287 129.784 26.619 2.199 1.256 15 2.773 219 21 23

Fonte: INE. Estadística estructural de empresas: sector industrial
Nota: Para España as variables clasifícanse en función da actividade principal da empresa
Para Galicia as variables clasifícanse en función da actividade principal dos establecementos

(..) Dato non dispoñible

22-06-2018
Compartir: