Actividade industrial en Galicia


Estatística estrutural de empresas do sector industrial. Resultados por agrupacións de actividade. CNAE-09

Unidade: Persoas, miles euros
  2015
  EspañaGalicia
  Número de locaisCifra de negociosSoldos e salariosInversión en activos materiaisPersoal ocupadoNúmero de locaisCifra de negociosSoldos e salariosInversión en activos materiaisPersoal ocupado
Total industria 189.652 582.357.233 54.573.079 20.552.881 1.984.105 12.514 36.575.311 3.048.474 1.005.591 127.396
   B Industrias extrativas 2.219 3.382.820 562.716 514.221 18.451 280 260.846 49.212 17.627 2.108
   C Industria manufactureira 166.936 467.052.847 47.835.643 15.572.866 1.768.948 11.475 30.212.900 2.685.378 680.020 115.792
      Alimentación 22.215 92.676.606 6.911.153 2.698.950 316.257 1.836 6.969.349 463.053 159.088 25.767
      Fabricación de bebidas 4.761 16.149.373 1.487.728 990.625 46.697 491 732.692 62.175 55.537 2.578
      Industria do tabaco 49 819.811 94.943 11.020 2.172 .. .. .. .. ..
      Industria téxtil 6.012 5.450.180 790.296 168.703 39.810 418 125.435 27.311 6.038 1.830
      Confección de prendas de vestir 8.632 4.731.222 694.106 74.158 42.550 822 1.393.165 183.089 25.689 9.590
      Industria do coiro e do calzado 4.826 4.620.400 656.522 92.830 41.009 .. .. .. .. ..
      Madeira e cortiza 9.941 6.050.785 838.778 230.141 47.595 996 1.077.867 135.458 46.894 7.027
      Industria do papel 1.652 12.569.493 1.289.417 562.938 42.285 43 588.332 58.316 14.755 1.564
      Artes gráficas e soportes gravados 13.479 5.727.502 1.182.663 289.312 59.286 726 207.143 45.429 2.444 2.710
      Coquerías e refino do petróleo 14 36.051.378 566.568 525.141 8.453 .. .. .. .. ..
      Industria química 3.419 38.676.650 3.103.010 1.208.784 83.420 140 649.265 42.454 14.147 1.454
      Industria farmaceútica 343 13.672.022 1.731.035 526.390 39.121 9 74.913 22.454 10.333 584
      Caucho e materias plásticas 4.383 19.767.612 2.575.504 964.944 90.282 159 741.695 92.156 23.478 3.738
      Produtos minerais non metálicos diversos 8.275 16.489.789 2.332.779 550.889 85.266 822 681.729 123.047 22.753 5.739
      Metalurxia 1.210 28.907.558 2.012.548 592.662 57.427 83 4.166.729 136.051 50.289 4.136
      Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 33.045 30.510.683 5.358.008 1.391.346 223.448 2.110 1.729.303 300.476 65.314 13.646
      Fabricación de produtos informaticos, electrónicos e ópticos 2.366 3.875.789 739.878 151.796 24.855 94 162.923 26.929 5.836 962
      Fabricación de material e equipo eléctrico 1.954 15.968.608 2.003.130 447.150 62.544 59 496.991 43.647 8.613 1.400
      Maquinaria e equipo mecánico 5.327 18.311.870 3.118.472 548.319 98.940 238 418.685 90.766 13.136 3.272
      Vehículos de motor, remolques e semirremolques 1.641 66.369.665 4.762.593 2.694.567 142.969 106 6.273.082 410.865 92.495 12.962
      Material de transporte, agás vehículos de motor 747 13.311.525 1.917.992 378.653 44.750 112 611.613 131.904 9.709 3.735
      Fabricación de mobles 11.882 4.837.514 948.407 111.328 54.896 803 238.254 47.451 2.636 3.199
      Outras industrias manufactureiras 9.873 3.898.722 756.590 137.563 40.205 555 82.388 17.642 3.562 1.602
      Reparación e instalación de maquinaria e equipo 10.890 7.608.089 1.963.523 224.656 74.714 804 737.242 183.242 17.269 7.363
   D Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 14.044 93.787.030 2.058.695 3.598.510 39.764 495 5.328.191 141.758 278.505 2.810
      Subministración de electricidade, gas, vapor e aire acondicionado 14.044 93.787.030 2.058.695 3.598.510 39.764 495 5.328.191 141.758 278.505 2.810
   E Subministración de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación 6.452 18.134.536 4.116.024 867.284 156.942 264 773.373 172.125 29.439 6.686
      Captación, depuración e distribución de auga 3.075 7.659.550 1.312.627 419.966 43.371 41 197.194 37.440 2.133 1.220
      Recollida e tratamento de augas residuais 511 604.016 145.495 33.264 6.149 18 31.984 11.321 1.244 379
      Recollida, tratamento e elminación de residuos, valoración de residuos 2.581 9.717.939 2.627.132 406.333 106.115 183 535.678 121.815 25.323 5.033
      Actividades de descontaminación e outros servizos de gestión de residuos 285 153.032 30.771 7.720 1.307 21 8.517 1.550 737 55

Fonte: INE. Estadística estructural de empresas: sector industrial
Nota: Para España as variables clasifícanse en función da actividade principal da empresa
Para Galicia as variables clasifícanse en función da actividade principal dos establecementos

(..) Dato non dispoñible

29-06-2017
Compartir: