Información xeral


Índice de cifra de negocios por sectores de actividade. Base 2010

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioVenta e reparación de vehículos de motor e motocicletasComercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletasComercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletasOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2016/Decembro 124,735 130,668 103,217 139,750 121,410 105,173 108,622 95,408 99,757 103,502 128,642
2017/Xaneiro 106,503 111,275 79,837 119,539 104,378 90,624 103,665 76,470 81,946 80,288 107,853
2017/Febreiro 104,507 109,073 81,551 126,144 84,894 89,256 101,254 73,813 83,585 77,228 109,321
2017/Marzo 123,049 129,823 99,416 152,706 95,722 101,168 113,759 85,209 87,122 92,126 131,433
2017/Abril 113,487 117,234 80,162 134,903 94,334 100,326 104,186 102,484 86,376 89,125 130,714
2017/Maio 118,351 121,928 97,361 138,933 97,236 105,552 114,429 100,945 88,479 92,961 139,134
2017/Xuño 117,342 119,066 97,536 131,921 101,296 109,772 116,058 108,697 88,277 97,995 152,775
2017/Xullo 120,761 122,386 85,589 135,975 107,008 113,391 110,793 139,683 88,556 93,577 155,830
2017/Agosto 128,907 133,759 88,247 156,202 104,189 112,284 108,075 162,132 84,946 76,061 147,327
2017/Setembro 125,982 129,935 91,690 152,079 99,119 111,950 118,817 118,454 88,764 97,235 147,072
2017/Outubro 124,238 127,893 94,134 149,293 97,346 111,083 118,641 102,706 92,462 104,386 150,035
2017/Novembro 123,089 128,368 97,911 147,350 101,493 105,405 119,503 84,574 91,775 94,269 141,909
2017/Decembro 126,659 132,126 100,638 141,212 123,855 108,363 109,187 95,519 103,414 108,240 143,152

Fonte: INE. Indicadores de actividade do sector servizos
Nota: Datos provisionais.
Os índices de "Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas" e "Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas" para Galicia deben tomarse con precaución pois poden estar afectados por elevados erros de mostraxe

21-02-2018
Compartir: