Información xeral


Índice de cifra de negocios por sectores de actividade. Base 2010

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioVenta e reparación de vehículos de motor e motocicletasComercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletasComercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletasOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2016/Outubro 117,287 120,737 95,692 136,916 98,405 104,964 112,823 98,914 87,103 97,136 138,772
2016/Novembro 113,156 116,916 99,393 129,903 98,444 100,039 111,099 83,355 85,949 96,759 128,103
2016/Decembro 124,735 130,668 103,217 139,750 121,410 105,173 108,622 95,408 99,757 103,502 128,642
2017/Xaneiro 106,503 111,275 79,837 119,539 104,378 90,624 103,665 76,470 81,946 80,288 107,853
2017/Febreiro 104,507 109,073 81,551 126,144 84,894 89,256 101,254 73,813 83,585 77,228 109,321
2017/Marzo 123,049 129,823 99,416 152,706 95,722 101,168 113,759 85,209 87,122 92,126 131,433
2017/Abril 113,487 117,234 80,162 134,903 94,334 100,326 104,186 102,484 86,376 89,125 130,714
2017/Maio 118,351 121,928 97,361 138,933 97,236 105,552 114,429 100,945 88,479 92,961 139,134
2017/Xuño 117,342 119,066 97,536 131,921 101,296 109,772 116,058 108,697 88,277 97,995 152,775
2017/Xullo 120,547 122,101 85,589 135,499 107,008 113,379 110,709 139,775 88,556 93,584 155,830
2017/Agosto 128,738 133,538 88,379 155,815 104,189 112,265 108,073 162,077 84,946 76,017 147,316
2017/Setembro 125,819 129,775 91,912 151,700 99,271 111,784 118,818 117,660 88,764 97,114 147,089
2017/Outubro 124,661 128,452 93,016 150,219 97,638 111,116 118,537 103,761 92,449 104,252 149,035

Fonte: INE. Indicadores de actividade do sector servizos
Nota: Datos provisionais.
Os índices de "Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas" e "Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas" para Galicia deben tomarse con precaución pois poden estar afectados por elevados erros de mostraxe

21-12-2017
Compartir: