Información xeral


Índice de persoal ocupado por sectores de actividade. Base 2010

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioVenta e reparación de vehículos de motor e motocicletasComercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletasComercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletasOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2016/Decembro 97,998 95,448 83,597 90,926 100,498 100,125 98,907 92,576 86,961 98,269 116,791
2017/Xaneiro 96,577 94,313 83,387 91,228 98,356 98,465 97,672 90,700 87,440 97,373 113,631
2017/Febreiro 96,384 94,458 83,827 91,702 98,255 97,989 96,862 89,790 88,507 98,106 112,550
2017/Marzo 97,423 94,749 83,884 92,120 98,521 99,656 98,024 93,834 88,392 98,080 113,622
2017/Abril 98,043 94,803 84,203 92,199 98,506 100,750 98,536 95,359 88,203 99,211 115,109
2017/Maio 99,318 95,355 84,328 92,820 99,108 102,630 99,085 98,416 88,418 100,008 118,344
2017/Xuño 100,324 96,809 83,629 94,437 100,915 103,261 99,497 99,818 89,006 100,784 118,049
2017/Xullo 101,634 97,429 84,009 95,314 101,440 105,148 97,759 105,575 89,033 102,103 119,755
2017/Agosto 102,027 97,712 84,592 94,914 102,048 105,634 97,305 105,526 89,350 101,348 123,205
2017/Setembro 101,781 96,605 84,621 94,698 100,200 106,109 98,636 104,653 88,865 100,527 126,038
2017/Outubro 100,892 96,190 83,568 95,077 99,467 104,823 99,198 100,440 89,472 100,302 125,153
2017/Novembro 100,297 96,496 83,509 95,294 99,900 103,473 99,374 95,190 89,982 102,153 123,919
2017/Decembro 99,981 96,759 83,244 94,596 100,816 102,673 98,930 94,463 90,669 102,149 121,458

Fonte: INE. Indicadores de actividade do sector servizos
Nota: Datos provisionais.
Os índices de "Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas" e "Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas" para Galicia deben tomarse con precaución pois poden estar afectados por elevados erros de mostraxe

21-02-2018
Compartir: