Información xeral


Índice de cifra de negocios por sectores de actividade. Base 2015

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioVenta e reparación de vehículos de motor e motocicletasComercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletasComercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletasOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2020/Novembro 107,616 103,417 98,753 102,278 107,062 119,750 161,644 34,090 115,436 122,213 109,284
2020/Decembro 124,717 122,635 118,725 119,701 130,284 130,507 159,654 50,372 129,449 165,105 108,906
2021/Xaneiro 99,325 93,245 80,249 90,122 103,582 116,902 167,807 33,575 104,650 114,540 88,240
2021/Febreiro 108,207 109,310 83,659 119,499 90,113 104,698 148,227 18,641 98,148 112,293 85,472
2021/Marzo 134,683 137,112 106,462 150,239 111,830 127,218 177,557 47,843 111,524 132,364 88,749
2021/Abril 134,751 136,591 95,437 152,564 106,833 129,014 181,704 57,050 106,047 132,488 82,288
2021/Maio 126,051 124,805 105,086 134,095 106,355 129,383 165,855 68,937 108,181 157,514 85,904
2021/Xuño 135,993 134,246 115,565 143,963 114,480 140,773 181,659 83,467 111,665 156,912 102,743
2021/Xullo 137,861 132,752 108,221 138,915 123,024 152,492 197,970 114,133 115,129 149,566 104,662
2021/Agosto 127,196 119,734 104,186 120,787 120,398 148,757 185,844 144,516 105,404 128,080 107,778
2021/Setembro 134,836 127,011 105,764 134,270 113,862 157,440 208,458 107,611 117,870 151,808 114,563
2021/Outubro 131,248 119,674 113,951 121,923 115,126 164,852 226,629 104,964 119,835 145,827 124,883
2021/Novembro 137,684 130,176 113,975 136,238 118,752 159,350 219,153 86,175 125,449 156,616 111,539

Fonte: INE. Indicadores de actividade do sector servizos
Nota: Datos provisionais.
Os índices de "Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas" e "Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas" para Galicia deben tomarse con precaución pois poden estar afectados por elevados erros de mostraxe

21-01-2022
Compartir: