Orzamentos e liquidacións


Resumen anual do orzamento dos Organismos autónomos. Clasficación económica. Ano 2017

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  Servizo Galego de SaúdeEscola Galega de Administración PúblicaInstituto Galego de EstatísticaAcademia Galega de Seguridade PúblicaInstituto Galego da Vivenda e SoloInstituto Galego do Consumo e da CompetenciaFondo Galego de Garantía AgrariaInstituto Galego de Seguridade e Saúde LaboralInstituto de Estudos do Territorio
Ingresos 3.537.847 3.260 4.134 2.631 89.071 6.125 93.561 5.982 2.621
   3 Taxas, prezos e outros ingresos 57.094 101 0 65 775 12 0 1 4
   4 Transferencias correntes 3.353.379 3.024 3.086 2.536 14.893 5.514 4.693 5.648 2.109
   5 Ingresos patrimoniais 100 1 0 2 4.030 6 5 0 0
   6 Alleamento investimentos reais 0 0 0 0 6.900 0 0 0 0
   7 Transferencias de capital 126.624 135 1.046 28 62.468 594 88.863 333 508
   8 Activos financeiros 650 0 0 0 5 0 0 0 0
   9 Pasivos financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos 3.537.847 3.260 4.134 2.631 89.071 6.125 93.561 5.982 2.621
   1 Gastos de persoal 1.567.566 1.044 2.761 704 8.435 4.620 4.170 5.053 1.996
   2 Gastos en bens correntes e servizos 1.023.374 1.578 326 1.899 4.448 723 518 596 79
   3 Gastos financeiros 0 0 0 0 150 0 0 0 0
   4 Transferencias correntes 787.964 503 0 0 6.665 188 10 0 38
   5 Fondo de continxencia 31.669 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 Investimentos reais 123.429 135 1.046 28 35.466 582 1.622 333 508
   7 Transferencias de capital 3.195 0 0 0 20.408 12 87.241 0 0
   8 Activos financeiros 650 0 0 0 13.499 0 0 0 0

Fonte: Consellería de Facenda e Información subministrada directamente pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma
Nota: Os datos fan referencia aos Organismos autónomos vixentes na actualidade
09-01-2018
Compartir: