Orzamentos e liquidacións


Resumen anual do orzamento dos Organismos autónomos. Clasficación económica. Ano 2019

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  Servizo Galego de SaúdeEscola Galega de Administración PúblicaInstituto Galego de EstatísticaAcademia Galega de Seguridade PúblicaInstituto Galego da Vivenda e SoloInstituto Galego do Consumo e da CompetenciaFondo Galego de Garantía AgrariaInstituto Galego de Seguridade e Saúde LaboralInstituto de Estudos do Territorio
Ingresos 3.908.700 3.347 4.272 2.907 95.703 6.426 45.354 6.421 3.129
   3 Taxas, prezos e outros ingresos 57.392 26 1 53 816 2.600 0 0 3
   4 Transferencias correntes 3.709.815 3.186 3.241 2.822 19.148 3.167 4.903 5.988 2.218
   5 Ingresos patrimoniais 100 1 0 4 3.990 5 2 0 0
   6 Alleamento investimentos reais 0 0 0 0 7.250 0 0 0 0
   7 Transferencias de capital 140.744 135 1.030 28 64.494 654 40.449 433 909
   8 Activos financeiros 650 0 0 0 5 0 0 0 0
   9 Pasivos financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos 3.908.700 3.347 4.272 2.907 95.703 6.426 45.354 6.421 3.129
   1 Gastos de persoal 1.695.796 1.098 2.905 741 8.874 4.861 4.387 5.316 2.100
   2 Gastos en bens correntes e servizos 1.205.810 1.624 337 2.138 4.448 726 515 672 82
   3 Gastos financeiros 0 0 0 0 0 0 3 0 0
   4 Transferencias correntes 834.210 491 0 0 10.631 185 0 0 38
   5 Fondo de continxencia 31.917 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 Investimentos reais 137.622 135 1.030 28 31.608 630 1.798 433 506
   7 Transferencias de capital 2.695 0 0 0 27.123 24 38.651 0 403
   8 Activos financeiros 650 0 0 0 13.018 0 0 0 0

Fonte: Consellería de Facenda e Información subministrada directamente pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma
Nota: Os datos fan referencia aos Organismos autónomos vixentes na actualidade
13-01-2020
Compartir: