Orzamentos e liquidacións


Evolución das liquidacións dos presupostos das Universidades. Resumo por capítulos

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  Universidade da CoruñaUniversidade de Santiago de CompostelaUniversidade de Vigo
  201320142015201320142015201320142015
Ingresos 119.189 123.426 121.810 228.314 226.210 243.163 151.150 146.593 151.028
   3 Taxas, prezos e outros ingresos 15.473 14.388 16.735 39.324 37.414 38.303 18.862 17.806 16.155
   4 Transferencias correntes 84.140 82.301 80.702 136.635 137.852 139.865 108.918 112.012 114.113
   5 Ingresos patrimoniais 291 459 333 417 641 588 413 394 312
   6 Alleamento investimentos reais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 Transferencias de capital 19.135 23.569 23.876 44.850 47.687 53.756 22.899 16.280 20.366
   8 Activos financeiros 150 150 165 0 0 0 59 101 81
   9 Pasivos financeiros 0 2.560 0 7.089 2.615 10.652 0 0 0
Gastos 122.158 125.740 126.589 248.985 237.844 245.560 142.361 147.444 155.010
   1 Gastos de persoal 83.509 84.681 85.885 140.701 139.340 141.474 88.979 90.231 93.349
   2 Gastos en bens correntes e servizos 16.302 15.194 13.667 29.754 29.237 28.410 22.267 23.870 25.685
   3 Gastos financeiros 52 35 36 583 556 867 142 369 414
   4 Transferencias correntes 3.668 3.878 3.125 6.718 7.435 6.635 6.428 6.086 5.549
   5 Fondo de continxencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 Investimentos reais 16.084 20.473 23.156 55.378 49.062 58.399 21.927 23.652 26.227
   7 Transferencias de capital 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   8 Activos financeiros 20 9 29 0 0 0 124 80 85
   9 Pasivos financeiros 2.520 1.468 692 15.852 12.213 9.775 2.493 3.156 3.700

Fonte: Universidade da Coruña. Memoria económica. Universidade de Santiago de Compostela. Memoria económica. Universidade de Vigo. Memoria económica
06-02-2018
Compartir: