Orzamentos e liquidacións


Evolución das liquidacións dos presupostos das Universidades. Resumo por capítulos

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  Universidade da CoruñaUniversidade de Santiago de CompostelaUniversidade de Vigo
  201420152016201420152016201420152016
Ingresos 123.426 121.810 122.811 226.210 243.163 256.139 146.593 151.028 153.760
   3 Taxas, prezos e outros ingresos 14.388 16.735 15.185 37.414 38.303 42.013 17.806 16.155 17.139
   4 Transferencias correntes 82.301 80.702 87.363 137.852 139.865 139.031 112.012 114.113 118.407
   5 Ingresos patrimoniais 459 333 310 641 588 639 394 312 270
   6 Alleamento investimentos reais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 Transferencias de capital 23.569 23.876 19.804 47.687 53.756 69.741 16.280 20.366 17.869
   8 Activos financeiros 150 165 150 0 0 0 101 81 75
   9 Pasivos financeiros 2.560 0 0 2.615 10.652 4.716 0 0 0
Gastos 125.740 126.589 124.457 237.844 245.560 246.385 147.444 155.010 149.969
   1 Gastos de persoal 84.681 85.885 88.568 139.340 141.474 142.641 90.231 93.349 96.073
   2 Gastos en bens correntes e servizos 15.194 13.667 15.359 29.237 28.410 31.176 23.870 25.685 24.578
   3 Gastos financeiros 35 36 20 556 867 738 369 414 324
   4 Transferencias correntes 3.878 3.125 2.888 7.435 6.635 6.554 6.086 5.549 5.754
   5 Fondo de continxencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 Investimentos reais 20.473 23.156 16.884 49.062 58.399 48.786 23.652 26.227 20.413
   7 Transferencias de capital 1 0 0 0 0 213 0 0 0
   8 Activos financeiros 9 29 41 0 0 0 80 85 67
   9 Pasivos financeiros 1.468 692 696 12.213 9.775 16.277 3.156 3.700 2.759

Fonte: Universidade da Coruña. Memoria económica. Universidade de Santiago de Compostela. Memoria económica. Universidade de Vigo. Memoria económica
07-05-2020
Compartir: