Administración Local. Liquidacións. Dereitos recoñecidos netos dos ingresos e obrigas recoñecidas netas dos gastos. Clasificación económica

Unidade: Miles de euros
Administración Local=Deputacións
  201420152016
  1 Impostos directos2 Impostos indirectos3 Taxas, prezos e outros ingresos1 Impostos directos2 Impostos indirectos3 Taxas, prezos e outros ingresos1 Impostos directos2 Impostos indirectos3 Taxas, prezos e outros ingresos
Galicia 37.304 31.683 33.137 36.995 34.783 33.817 41.743 36.440 33.085
   A Coruña 16.401 13.272 10.217 16.363 14.510 10.454 17.909 15.224 11.166
   Lugo 5.056 4.194 6.761 4.600 4.614 6.426 6.536 4.789 6.702
   Ourense 4.275 3.177 4.905 4.181 3.648 5.534 4.472 3.915 4.475
   Pontevedra 11.571 11.041 11.253 11.851 12.011 11.402 12.827 12.511 10.741

Fonte: Ministerio de Economía y Función Pública. Extraído: http://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/SGCAL/entidadeslocales/
Nota: Antes de 2001 os datos correspondentes as deputacións proceden da publicación Consello de Contas. Informe de fiscalización das entidades locais.
02-01-2018
Compartir: