Administración Local. Liquidacións. Dereitos recoñecidos netos dos ingresos e obrigas recoñecidas netas dos gastos. Clasificación económica

Unidade: Miles de euros
Administración Local=Deputacións
  201820192020
  1 Impostos directos2 Impostos indirectos3 Taxas, prezos e outros ingresos1 Impostos directos2 Impostos indirectos3 Taxas, prezos e outros ingresos1 Impostos directos2 Impostos indirectos3 Taxas, prezos e outros ingresos
Galicia 39.032 37.536 32.871 43.673 37.968 30.586 43.782 35.985 32.892
   A Coruña 16.926 15.432 14.452 19.711 16.062 11.721 19.676 14.383 10.799
   Lugo 5.503 4.764 2.696 5.608 4.943 3.182 5.447 4.305 3.232
   Ourense 4.718 4.448 5.042 4.689 4.519 4.746 4.361 4.285 8.035
   Pontevedra 11.885 12.893 10.681 13.664 12.444 10.937 14.297 13.011 10.826

Fonte: Ministerio de Economía y Función Pública. Extraído: http://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/SGCAL/entidadeslocales/
Nota: Antes de 2001 os datos correspondentes as deputacións proceden da publicación Consello de Contas. Informe de fiscalización das entidades locais.
04-01-2022
Compartir: