Ingresos tributarios da Comunidade Autónoma de Galicia. Criterio de caixa

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  20162017
Galicia
      Capítulo I: Impostos directos 2.247.918,66 2.357.315,76
         10 Sobre a renda 2.014.119,03 2.130.720,60
         11 Sobre o capital 233.799,63 226.595,16
      Capítulo II: Impostos indirectos 3.216.705,61 3.300.814,26
         20 Sobre transmisións patrimoniais onerosas e actos xurídicos documentados 224.155,22 251.719,85
         21 Imposto sobre o valor engadido 1.951.879,29 2.003.250,86
         22 Impostos sobre consumos específicos 939.709,87 946.264,57
         28 Impostos extinguidos 0,00 0,00
         29 Tributos propios da comunidade autónoma 41.151,20 38.454,24
      Capítulo III: Taxas e outros ingresos 177.782,49 179.066,50
         30 Taxas administrativas 23.828,00 24.424,65
         31 Prezos 41.698,82 37.897,78
         32 Outras taxas 0,00 0,00
         36 Debedores 49.970,03 49.482,25
         37 Ingresos por ensaios clínicos 0,00 0,00
         38 Reintegros 11.815,86 10.534,40
         39 Outros ingresos 34.211,13 35.827,70

Fonte: Información subministrada directamente pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma
Nota: Considéranse os tributos propios, as recargas obre tributos estatais, os tributos cedidos e xestionados pola comunidade e os tributos cedidos e xestionados polo Estado. No total do capítulo III están incluídos prezos e outros ingresos que non son tributarios
Os datos correspondentes ao capítulo III son provisionais ata o 2007 (inclusive) xa que non se dispón de información de todos os organismos autónomos.

04-05-2018
Compartir: