Ingresos tributarios da Comunidade Autónoma de Galicia. Criterio de caixa

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  20152016
Galicia
      Capítulo I: Impostos directos 2.078.425,90 2.247.918,66
         10 Sobre a renda 1.820.308,12 2.014.119,03
         11 Sobre o capital 258.117,78 233.799,63
      Capítulo II: Impostos indirectos 3.146.786,09 3.216.705,61
         20 Sobre transmisións patrimoniais onerosas e actos xurídicos documentados 260.489,65 224.155,22
         21 Imposto sobre o valor engadido 1.817.523,30 1.951.879,29
         22 Impostos sobre consumos específicos 976.795,92 939.709,87
         28 Impostos extinguidos 0,00 0,00
         29 Tributos propios da comunidade autónoma 41.638,29 41.151,20
      Capítulo III: Taxas e outros ingresos 170.381,98 177.782,49
         30 Taxas administrativas 25.559,19 23.828,00
         31 Prezos 32.370,56 41.698,82
         32 Outras taxas 0,00 0,00
         36 Debedores 48.080,35 49.970,03
         37 Ingresos por ensaios clínicos 0,00 0,00
         38 Reintegros 13.437,92 11.815,86
         39 Outros ingresos 46.751,79 34.211,13

Fonte: Información subministrada directamente pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma
Nota: Considéranse os tributos propios, as recargas obre tributos estatais, os tributos cedidos e xestionados pola comunidade e os tributos cedidos e xestionados polo Estado. No total do capítulo III están incluídos prezos e outros ingresos que non son tributarios
Os datos correspondentes ao capítulo III son provisionais ata o 2007 (inclusive) xa que non se dispón de información de todos os organismos autónomos.

12-04-2017
Compartir: