Recadación tributaria do Estado en Galicia. Criterio de caixa

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  20152016
Capítulo I: Impostos directos 4.134.332 3.957.590
   Imposto sobre a renda das persoas físicas 2.524.097 2.518.080
   Imposto sobre sociedades 1.469.698 1.297.200
   Imposto sobre a renda dos non residentes 89.079 95.755
Capítulo II: Impostos indirectos 2.197.445 2.575.202
   Imposto sobre o valor engadido 2.075.289 2.377.355
   Impostos especiais 13.116 90.091
   Imposto sobre primas de seguros .. ..
   Tráfico exterior 100.517 98.371
   Cotización e exacción de azucre e isoglicosa .. ..
Capítulo III: Taxas e outros ingresos 62.860 64.998
   Taxas .. ..

Fonte: Instituto Estudios Fiscales. BADESPE. Extraído de http://www.estadief.minhac.es
Nota: No total do Capítulo III están incluídos prezos e outros ingresos que non son tributarios
(..) Dato non dispoñible

09-11-2017
Compartir: