Recadación tributaria do Estado en Galicia. Criterio de caixa

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  20202021
Capítulo I: Impostos directos 4.075.935 4.929.788
   Imposto sobre a renda das persoas físicas 3.153.314 3.401.657
   Imposto sobre sociedades 818.656 1.373.439
   Imposto sobre a renda dos non residentes 65.654 111.555
Capítulo II: Impostos indirectos 2.863.590 3.160.149
   Imposto sobre o valor engadido 2.663.201 2.904.221
   Impostos especiais 84.295 97.696
   Imposto sobre primas de seguros 4.821 8.553
   Tráfico exterior 107.642 145.612
   Cotización e exacción de azucre e isoglicosa .. ..
Capítulo III: Taxas e outros ingresos 45.700 61.140
   Taxas .. ..

Fonte: AEAT. Informes anuales de recaudación tributaria
Nota: No total do Capítulo III están incluídos prezos e outros ingresos que non son tributarios
(..) Dato non dispoñible

06-05-2022
Compartir: