Recadación tributaria do Estado en Galicia. Criterio de caixa

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  20162017
Capítulo I: Impostos directos 3.957.590 4.086.636
   Imposto sobre a renda das persoas físicas 2.518.080 2.688.969
   Imposto sobre sociedades 1.297.200 1.230.210
   Imposto sobre a renda dos non residentes 95.755 113.198
Capítulo II: Impostos indirectos 2.575.202 2.499.926
   Imposto sobre o valor engadido 2.377.355 2.271.247
   Impostos especiais 90.091 118.292
   Imposto sobre primas de seguros .. ..
   Tráfico exterior 98.371 99.615
   Cotización e exacción de azucre e isoglicosa .. ..
Capítulo III: Taxas e outros ingresos 64.998 81.843
   Taxas .. ..

Fonte: AEAT. Informes mensuales de recaudación tributaria
Nota: No total do Capítulo III están incluídos prezos e outros ingresos que non son tributarios
(..) Dato non dispoñible

27-03-2018
Compartir: