Contas económicas anuais


Cadro macroeconómico de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015

Unidade: Prezos correntes
Dato=Miles de euros Espazo=Galicia
  20112012201320142015
DEMANDA          
   Gasto en consumo final 47.762.915 46.972.679 46.357.750 46.161.917 46.757.536
      Gasto en consumo final dos fogares 35.053.815 34.563.568 34.005.555 33.838.849 34.169.783
      Gasto en consumo final das AAPP 12.111.115 11.801.529 11.781.147 11.746.770 11.996.478
         Individual 7.547.983 7.317.757 7.244.184 7.269.253 7.454.642
         Colectivo 4.563.132 4.483.772 4.536.963 4.477.517 4.541.836
      Gasto en consumo final das ISFLSF 597.985 607.582 571.048 576.298 591.275
   Formación bruta de capital 10.557.751 9.809.276 8.766.988 9.106.807 9.307.342
      Formación bruta de capital fixo 10.237.513 9.531.825 8.620.073 8.856.741 8.837.377
      Variación de existencias 320.238 277.451 146.915 250.066 469.965
   Exportacións de bens e servicios 28.549.052 27.189.312 29.473.989 28.999.809 29.487.191
   Importacións de bens e servicios 30.568.662 29.569.957 29.931.610 28.992.780 28.721.150
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 56.301.056 54.401.310 54.667.117 55.275.753 56.830.919
OFERTA          
   Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 2.573.603 2.497.687 2.679.549 2.715.969 2.756.099
   Industrias extractivas; industria manufactureira; subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado; subministración de auga, actividades de saneamiento, xestión de residuos e descontaminación 9.412.737 9.019.119 9.684.659 9.589.607 9.472.405
      Industria manufactureira 7.050.429 6.387.298 6.531.385 6.801.648 7.046.478
   Construción 4.598.523 3.887.126 3.379.649 3.371.119 3.481.883
   Servizos 34.706.744 33.996.108 33.907.405 34.478.080 35.821.871
      Comercio; reparación de vehículos de motor e motocicletas; transporte e almacenamento; hostalaría 11.930.724 11.614.891 11.667.188 11.964.576 12.750.869
      Información e comunicacións 1.313.765 1.232.770 1.148.488 1.105.796 1.080.718
      Actividades financeiras e de seguros 1.897.107 1.830.743 1.642.016 1.777.453 1.820.707
      Actividades inmobiliarias 4.829.234 4.982.556 5.144.258 5.189.001 5.117.922
      Actividades profesionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e servizos auxiliares 2.740.515 2.585.895 2.658.785 2.745.744 2.980.121
      Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria; educación; actividades sanitarias e de servicios sociais 9.859.119 9.503.199 9.604.899 9.703.158 9.945.204
      Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; reparación de artigos de uso doméstico e otros servizos 2.136.280 2.246.054 2.041.771 1.992.352 2.126.330
   Impostos netos sobre os productos 5.009.449 5.001.270 5.015.855 5.120.978 5.298.661
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 56.301.056 54.401.310 54.667.117 55.275.753 56.830.919
RENDAS          
   Remuneración de asalariados 26.284.449 24.711.325 24.425.401 24.326.490 24.805.670
      Soldos e salarios 20.263.398 18.956.993 18.721.265 18.557.719 19.069.176
      Cotizacións sociais 6.021.051 5.754.332 5.704.136 5.768.771 5.736.494
   Excedente bruto de explotación / Renda mixta bruta 24.945.852 24.491.088 24.901.283 25.489.905 26.334.517
   Impostos netos sobre a produción e as importacións 5.070.755 5.198.897 5.340.433 5.459.358 5.690.732
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 56.301.056 54.401.310 54.667.117 55.275.753 56.830.919

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais
30-11-2017
Compartir: