Contas económicas anuais


Cadro macroeconómico de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015

Unidade: Prezos correntes
Dato=Estrutura porcentual Espazo=Galicia
  20112012201320142015
DEMANDA          
   Gasto en consumo final 84,8 86,3 84,8 83,5 82,3
      Gasto en consumo final dos fogares 62,3 63,5 62,2 61,2 60,1
      Gasto en consumo final das AAPP 21,5 21,7 21,6 21,3 21,1
         Individual 13,4 13,5 13,3 13,2 13,1
         Colectivo 8,1 8,2 8,3 8,1 8,0
      Gasto en consumo final das ISFLSF 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
   Formación bruta de capital 18,8 18,0 16,0 16,5 16,4
      Formación bruta de capital fixo 18,2 17,5 15,8 16,0 15,6
      Variación de existencias 0,6 0,5 0,3 0,5 0,8
   Exportacións de bens e servicios 50,7 50,0 53,9 52,5 51,9
   Importacións de bens e servicios 54,3 54,4 54,8 52,5 50,5
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 100 100 100 100 100
OFERTA          
   Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 4,6 4,6 4,9 4,9 4,8
   Industrias extractivas; industria manufactureira; subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado; subministración de auga, actividades de saneamiento, xestión de residuos e descontaminación 16,7 16,6 17,7 17,3 16,7
      Industria manufactureira 12,5 11,7 11,9 12,3 12,4
   Construción 8,2 7,1 6,2 6,1 6,1
   Servizos 61,6 62,5 62,0 62,4 63,0
      Comercio; reparación de vehículos de motor e motocicletas; transporte e almacenamento; hostalaría 21,2 21,4 21,3 21,6 22,4
      Información e comunicacións 2,3 2,3 2,1 2,0 1,9
      Actividades financeiras e de seguros 3,4 3,4 3,0 3,2 3,2
      Actividades inmobiliarias 8,6 9,2 9,4 9,4 9,0
      Actividades profesionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e servizos auxiliares 4,9 4,8 4,9 5,0 5,2
      Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria; educación; actividades sanitarias e de servicios sociais 17,5 17,5 17,6 17,6 17,5
      Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; reparación de artigos de uso doméstico e otros servizos 3,8 4,1 3,7 3,6 3,7
   Impostos netos sobre os productos 8,9 9,2 9,2 9,3 9,3
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 100 100 100 100 100
RENDAS          
   Remuneración de asalariados 46,7 45,4 44,7 44,0 43,6
      Soldos e salarios 36,0 34,8 34,2 33,6 33,6
      Cotizacións sociais 10,7 10,6 10,4 10,4 10,1
   Excedente bruto de explotación / Renda mixta bruta 44,3 45,0 45,6 46,1 46,3
   Impostos netos sobre a produción e as importacións 9,0 9,6 9,8 9,9 10,0
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 100 100 100 100 100

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais
30-11-2017
Compartir: