Contas económicas anuais


Cadro macroeconómico de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015

Unidade: Prezos correntes
Dato=Taxas de variación interanuais Espazo=Galicia
  20112012201320142015
DEMANDA          
   Gasto en consumo final -0,7 -1,7 -1,3 -0,4 1,3
      Gasto en consumo final dos fogares -0,1 -1,4 -1,6 -0,5 1,0
      Gasto en consumo final das AAPP -2,1 -2,6 -0,2 -0,3 2,1
         Individual -2,2 -3,1 -1,0 0,3 2,6
         Colectivo -1,7 -1,7 1,2 -1,3 1,4
      Gasto en consumo final das ISFLSF -5,2 1,6 -6,0 0,9 2,6
   Formación bruta de capital -22,4 -7,1 -10,6 3,9 2,2
      Formación bruta de capital fixo -22,7 -6,9 -9,6 2,7 -0,2
      Variación de existencias -9,4 -13,4 -47,0 70,2 87,9
   Exportacións de bens e servicios 5,9 -4,8 8,4 -1,6 1,7
   Importacións de bens e servicios -3,2 -3,3 1,2 -3,1 -0,9
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO -1,3 -3,4 0,5 1,1 2,8
OFERTA          
   Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 5,9 -2,9 7,3 1,4 1,5
   Industrias extractivas; industria manufactureira; subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado; subministración de auga, actividades de saneamiento, xestión de residuos e descontaminación -1,6 -4,2 7,4 -1,0 -1,2
      Industria manufactureira -2,1 -9,4 2,3 4,1 3,6
   Construción -14,9 -15,5 -13,1 -0,3 3,3
   Servizos 0,5 -2,0 -0,3 1,7 3,9
      Comercio; reparación de vehículos de motor e motocicletas; transporte e almacenamento; hostalaría 0,3 -2,6 0,5 2,5 6,6
      Información e comunicacións -5,1 -6,2 -6,8 -3,7 -2,3
      Actividades financeiras e de seguros -9,5 -3,5 -10,3 8,2 2,4
      Actividades inmobiliarias 12,3 3,2 3,2 0,9 -1,4
      Actividades profesionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e servizos auxiliares -1,9 -5,6 2,8 3,3 8,5
      Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria; educación; actividades sanitarias e de servicios sociais -0,2 -3,6 1,1 1,0 2,5
      Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; reparación de artigos de uso doméstico e otros servizos -1,6 5,1 -9,1 -2,4 6,7
   Impostos netos sobre os productos -2,4 -0,2 0,3 2,1 3,5
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO -1,3 -3,4 0,5 1,1 2,8
RENDAS          
   Remuneración de asalariados -1,7 -6,0 -1,2 -0,4 2,0
      Soldos e salarios -2,3 -6,4 -1,2 -0,9 2,8
      Cotizacións sociais 0,3 -4,4 -0,9 1,1 -0,6
   Excedente bruto de explotación / Renda mixta bruta -0,8 -1,8 1,7 2,4 3,3
   Impostos netos sobre a produción e as importacións -1,8 2,5 2,7 2,2 4,2
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO -1,3 -3,4 0,5 1,1 2,8

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais
30-11-2017
Compartir: