Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  201520162016/III2016/IV2017/I2017/II2017/III
PIBpm 2,8 3,4 4,2 3,3 4,3 4,3 3,5
   Demanda              
      Gasto en consumo final 1,3 2,1 2,8 1,8 3,4 2,4 2,8
         Gasto dos fogares e ISFLSF 1,0 2,0 2,2 2,4 2,9 2,9 3,2
         Gastos das AA.PP. 2,1 2,3 4,8 -0,2 4,6 1,0 1,7
      Formación bruta de capital 2,2 0,1 0,1 0,3 0,8 1,7 2,5
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 1,4 1,7 2,4 1,5 2,9 2,3 2,8
      Exportación de bens e servizos 1,7 3,1 1,8 6,8 6,6 7,2 2,8
      Importación de bens e servizos -0,9 -0,1 -1,7 3,3 4,1 3,3 1,4
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 1,5 1,7 0,8 4,0 3,7 3,9 3,8
      VEB. Industria -1,2 0,7 0,5 3,2 3,7 7,0 4,5
         VEB. Industria manufactureira 3,6 2,8 3,3 2,6 2,6 7,1 5,8
      VEB. Construción 3,3 2,8 3,6 2,3 3,7 2,8 3,6
      VEB. Servizos 3,9 4,3 5,5 3,4 4,3 4,1 3,1
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 6,6 8,1 8,9 7,9 8,2 8,2 7,2
         VEB. Información e comunicacións -2,3 2,7 3,9 1,5 3,4 2,2 2,6
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 2,4 2,4 -3,9 2,6 4,8 3,5 6,4
         VEB. Actividades inmobiliarias -1,4 0,5 0,7 0,8 1,1 1,0 1,0
         VEB. Actividades profesionais 8,5 4,4 4,0 3,5 3,8 4,6 4,5
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 2,5 2,3 7,1 -0,3 1,6 0,9 -2,2
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 6,7 2,1 1,1 1,3 2,0 1,7 2,0
      Impostos netos sobre os produtos 3,5 3,0 4,0 3,3 5,2 2,5 3,9
      VEB. Servizos non de mercado 2,6 2,4 7,4 -1,4 1,1 1,4 -2,5
   Rendas              
      Remuneración dos asalariados (RA) 2,0 2,1 3,8 0,3 2,2 2,5 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 3,3 4,6 4,5 6,3 6,2 6,4 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 4,2 3,1 4,5 2,8 4,5 2,3 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

30-11-2017
Compartir: