Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  201520162016/III2016/IV2017/I2017/II2017/III
PIBpm 2,4 3,1 3,3 3,1 3,0 3,2 3,1
   Demanda              
      Gasto en consumo final 1,0 2,1 2,5 1,1 1,6 0,8 1,3
         Gasto dos fogares e ISFLSF 1,1 2,0 2,1 1,6 0,7 1,1 1,2
         Gastos das AA.PP. 0,8 2,2 3,9 -0,3 4,4 -0,2 1,8
      Formación bruta de capital 3,1 0,6 0,9 1,1 2,3 2,8 4,9
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 1,4 1,8 2,2 1,1 1,7 1,1 1,9
      Exportación de bens e servizos 1,5 5,5 5,4 8,3 5,2 6,1 0,7
      Importación de bens e servizos -0,6 3,1 3,5 4,6 2,9 2,1 -1,7
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca -4,6 1,1 2,3 3,0 2,9 1,2 0,5
      VEB. Industria 0,1 2,4 1,8 2,1 -1,7 2,6 1,8
         VEB. Industria manufactureira 3,6 3,5 3,6 2,4 0,8 5,2 3,8
      VEB. Construción 2,6 1,6 2,2 2,6 4,4 4,0 4,2
      VEB. Servizos 3,3 3,5 3,7 3,3 3,9 3,3 3,3
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 6,9 7,4 8,0 6,9 8,2 7,0 6,6
         VEB. Información e comunicacións 1,4 3,8 5,7 2,8 5,8 3,7 2,9
         VEB. Actividades financeiras e de seguros -5,9 0,0 0,2 1,6 0,3 0,4 2,0
         VEB. Actividades inmobiliarias 0,1 0,2 0,3 0,6 1,4 0,7 0,9
         VEB. Actividades profesionais 7,2 4,0 3,9 3,9 4,2 4,0 4,2
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 0,8 0,9 1,1 1,0 1,1 0,5 0,9
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 6,3 1,5 0,7 0,2 0,3 0,3 0,3
      Impostos netos sobre os produtos 4,7 3,8 3,8 3,2 3,0 3,9 3,7
      VEB. Servizos non de mercado 0,8 0,8 1,1 0,3 0,7 -0,1 1,5

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

30-11-2017
Compartir: