Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Niveis Espazo=Galicia
  202020212021/I2021/II2021/III2021/IV2022/I
PIBpm 58.583.501 63.118.827 15.233.066 15.527.258 15.954.153 16.404.350 16.738.899
   Demanda              
      Gasto en consumo final 47.977.428 50.875.841 12.339.467 12.559.034 12.918.905 13.058.435 13.332.489
         Gasto dos fogares e ISFLSF 33.952.139 36.172.331 8.737.167 8.860.809 9.188.507 9.385.848 9.557.602
         Gastos das AA.PP. 14.025.290 14.703.511 3.602.300 3.698.225 3.730.398 3.672.588 3.774.887
      Formación bruta de capital 9.552.130 9.735.838 2.439.215 2.414.664 2.455.326 2.426.632 2.443.596
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 57.529.558 60.611.679 14.778.682 14.973.698 15.374.231 15.485.068 15.776.084
      Exportación de bens e servizos 31.218.914 36.430.888 8.728.946 8.787.576 9.063.103 9.851.263 10.238.015
      Importación de bens e servizos 30.164.971 33.923.741 8.274.563 8.234.016 8.483.181 8.931.980 9.275.201
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 2.810.959 2.821.960 694.572 712.315 707.804 707.269 710.363
      VEB. Industria 9.059.955 10.080.299 2.424.573 2.394.552 2.564.400 2.696.774 2.819.748
         VEB. Industria manufactureira 6.787.455 7.428.091 1.814.314 1.783.105 1.882.855 1.947.816 1.982.779
      VEB. Construción 4.077.435 4.073.496 1.050.390 997.241 1.012.355 1.013.511 1.011.399
      VEB. Servizos 37.628.486 40.376.581 9.683.296 10.046.697 10.192.063 10.454.526 10.640.348
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 10.485.000 12.338.131 2.746.307 3.014.727 3.166.288 3.410.809 3.553.647
         VEB. Información e comunicacións 1.836.075 1.851.341 448.649 456.789 464.833 481.070 495.246
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 2.117.470 2.092.256 521.451 513.722 524.632 532.451 531.835
         VEB. Actividades inmobiliarias 6.362.134 6.375.654 1.588.692 1.590.478 1.595.763 1.600.722 1.608.631
         VEB. Actividades profesionais 3.569.902 3.785.507 923.289 997.285 936.230 928.704 942.984
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 11.211.549 11.662.250 2.908.434 2.900.094 2.929.166 2.924.556 2.938.226
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2.046.356 2.271.440 546.474 573.601 575.151 576.214 569.779
      Impostos netos sobre os produtos 5.006.666 5.766.490 1.380.234 1.376.453 1.477.531 1.532.271 1.557.041
      VEB. Servizos non de mercado 9.683.478 10.081.998 2.498.372 2.533.697 2.526.762 2.523.167 2.541.935
   Rendas              
      Remuneración dos asalariados (RA) 27.207.829 28.696.970 7.057.447 7.170.037 7.187.031 7.282.455 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 26.108.996 28.379.983 6.744.767 6.901.304 7.208.872 7.525.041 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 5.266.676 6.041.873 1.430.852 1.455.917 1.558.250 1.596.854 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2019 son provisionais. Os datos anuais de 2020 e 2021 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

27-05-2022
Compartir: