Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  202020212021/I2021/II2021/III2021/IV2022/I
PIBpm -8,0 7,7 -1,5 18,8 6,1 9,3 9,9
   Demanda              
      Gasto en consumo final -6,8 6,0 -0,9 16,2 4,1 6,1 8,0
         Gasto dos fogares e ISFLSF -11,2 6,5 -2,4 19,9 3,1 7,9 9,4
         Gastos das AA.PP. 6,1 4,8 2,9 8,3 6,7 1,8 4,8
      Formación bruta de capital -12,9 1,9 -5,0 18,4 -1,6 -1,0 0,2
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) -7,7 5,3 -1,5 16,3 3,1 4,8 6,5
      Exportación de bens e servizos -6,8 16,7 7,0 49,0 5,4 14,9 17,3
      Importación de bens e servizos -6,4 12,5 7,5 45,1 0,1 7,4 12,1
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca -0,9 0,4 -2,7 2,0 1,2 1,1 2,3
      VEB. Industria -9,6 11,3 0,9 22,0 9,5 14,6 16,3
         VEB. Industria manufactureira -9,3 9,4 0,1 29,6 4,4 8,6 9,3
      VEB. Construción -7,8 -0,1 -1,0 9,0 -3,8 -3,4 -3,7
      VEB. Servizos -7,0 7,3 -2,0 18,2 5,7 8,9 9,9
         VEB. Comercio, transporte e hostalería -20,2 17,7 -8,2 48,0 13,9 27,4 29,4
         VEB. Información e comunicacións 1,1 0,8 -5,0 1,0 1,8 5,7 10,4
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 4,6 -1,2 -9,1 1,1 -0,3 4,5 2,0
         VEB. Actividades inmobiliarias 0,4 0,2 -0,4 0,0 0,5 0,8 1,3
         VEB. Actividades profesionais -7,7 6,0 2,1 29,2 -1,3 -1,7 2,1
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 4,0 4,0 4,2 5,2 5,2 1,6 1,0
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos -18,2 11,0 -2,3 49,4 3,0 5,8 4,3
      Impostos netos sobre os produtos -15,4 15,2 -2,1 39,3 14,0 16,8 12,8
      VEB. Servizos non de mercado 4,1 4,1 5,1 6,0 4,1 1,3 1,7
   Rendas              
      Remuneración dos asalariados (RA) -5,6 5,5 -2,4 20,2 3,5 3,0 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta -8,8 8,7 -0,7 14,5 7,3 14,5 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións -15,3 14,7 -1,2 35,2 13,9 16,3 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2019 son provisionais. Os datos anuais de 2020 e 2021 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

27-05-2022
Compartir: